Przelew z tytułem „PIT-5” czy „zaliczka na PIT”?

Piotr Szulczewski 23.08.2013 09:00 (aktualizacja: )

Piotr Szulczewski

O ile miesięczne deklaracje rozliczeniowe PIT-4, PIT-5 i PIT-5L nie obowiązują już prawie 7 lat, to tytuł przelewu zaliczki na podatek cały czas brzmi tak samo, jak nieobowiązująca już deklaracja.

Przepisy dość szczegółowo wskazują zakres danych, jakie powinny znaleźć się na poleceniu przelewu. W szczególności zlecenie płatnicze przeprowadzone w formie elektronicznej (bankowość elektroniczna) powinno zawierać dane identyfikujące wpłacającego, w tym identyfikator podatkowy, oraz powinno wskazywać tytuł wpłaty, przy czym niepodanie lub błędne podanie tych informacji stanowi podstawę do odmowy realizacji wpłaty gotówkowej lub polecenia przelewu (art. 60 ust 5 ustawy – Ordynacja podatkowa).

Natomiast w rozporządzeniu w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego (Dz. U. 2008, nr 236, poz. 1636) w obowiązkowym do wypełnienia polu symbol formularza lub płatności wskazać należy:

 • Jeżeli wpłata dotyczy zeznania lub deklaracji - symbol formularza, np. PIT-37, VAT-7, CIT-8 (przykład nr 1 i 2).
 • Jeżeli wpłata należności wynika z decyzji, postanowienia lub tytułu wykonawczego organu podatkowego - symbol płatności, np.:
  • PIT - wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych (przykład nr 4),
  • CIT - wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych,
  • VAT - wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku od towarów i usług,
  • AKC - wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku akcyzowego.

W przypadku dokonywania wpłaty na rzecz urzędu skarbowego symbol płatności musi być zgodny z symbolem określonym w przepisach dotyczących wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

 • Jeżeli wpłata jest dokonywana na rachunek bankowy jednostki samorządu terytorialnego - symbol płatności INNE.

Obecna zasada zapłaty zaliczek na podatek dochodowy nie wynika z jakiegokolwiek zeznania czy deklaracji podatkowej. Podanie prawidłowego tytułu jest o tyle istotne, że brak określenia, na poczet jakiego zobowiązania dokonywana jest płatność, spowoduje zaliczenie zapłaty na poczet zobowiązania o najdawniejszej dacie płatności lub proporcjonalnie na poczet innych zobowiązań podatkowych dokonującego przelewu (np. odsetek za zwłokę).

Praktyka pokazuje, że organy podatkowe respektują cały czas tytuł PIT-5 (odpowiednio PIT-4, PIT-5L), niemniej patrząc od strony formalnej, tytuł taki nie jest prawidłowy. Obecnie przelew z oznaczeniem PIT-5 może zostać uznany za nie wskazujący żadnego konkretnego zobowiązania podatnika. Z drugiej strony praktyka oznaczenia płatności jako „zaliczka na podatek PIT” bywa również podnoszona przez urzędników jako niewłaściwa i niezgodna z zapisami rozporządzenia.  

Piotr Szulczewski
PIT.pl