Pobierz e-pity 2019

Projekt zmian w Ordynacji podatkowej przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki

23.04.2014 09:00 (aktualizacja: )

Poprawa relacji oraz wzrost zaufania między podatnikiem a organami skarbowymi to główne założenia przygotowywanych przez Ministerstwo Gospodarki rekomendacji do zmiany Ordynacji podatkowej. Jej regulacje, jako aktu ogólnego całego prawa podatkowego, powinny stanowić punkt wyjścia dla interpretacji i ewentualnego przygotowania także materialnych przepisów szczegółowych. Ministerstwo Gospodatki zaprasza przedsiębiorców do wyrażenia opinii na temat rekomendacji MG.

System podatkowy, w tym procedura kontroli i poboru to obszary, których zmiana może przynieść istotną poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej oraz spowodować jeszcze większy rozwój przedsiębiorczości w Polsce.

Przygotowywane przez Ministerstwo Gospodarki rekomendacje są ściśle powiązane z prowadzonymi równolegle pracami nad zmianą ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - fundamentem prawnym dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Nowa Ordynacja podatkowa powinna natomiast ściśle z nią współgrać.

Propozycje MG dotyczą przede wszystkim poprawy relacji pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym. W szczególny sposób odnosi się to przedsiębiorców, których traktowanie w sferze podatkowej powinno być adekwatne do funkcji pełnionej przez nich w gospodarce. Szczególna rola powinna przypadać podatnikom rzetelnie wywiązującym się ze swoich obowiązków. Temu służyć powinno np. wprowadzenie instytucji „karty rzetelnego podatnika” oraz przeformułowanie roli urzędów skarbowych w kierunku bieżącej obsługi podatników.

Zaufanie państwa do podatnika powinien też odzwierciedlać nowy katalog zasad ogólnych, w tym wprowadzenie zasady rozstrzygania spraw na korzyść podatnika w razie wątpliwości interpretacyjnych.

Projekt rekomendacji powstał we współpracy z organizacjami przedsiębiorców. Pozytywnie zaopiniowała go także działająca przy Ministrze Gospodarki Krajowa Rada Przedsiębiorczości. Projekt ma być wstępem do dyskusji najpierw z przedsiębiorcami, a następnie stanowić wkład we współpracę z Ministrem Finansów, który jest odpowiedzialny za regulowanie sfery podatkowej. Liczymy także na uwagi i opinie przedsiębiorców, na których opinię czekamy do 15 maja 2014 r. (prosimy o przesyłanie korespondencji na adres mailowy regulacje@mg.gov.pl).

MG dostrzega także potrzebę powołania Komisji do spraw Reformy Prawa Podatkowego, w której znaleźliby się eksperci zarówno ze strony administracji państwowej, jak i partnerów społecznych oraz świata nauki.

Do pobrania: Nowa Ordynacja podatkowa - wstępny projekt rekomendacji

Wybrane rozwiązania

1. Zasada zaufania do podatnika

Postępowanie przed organami podatkowymi powinno opierać się na zaufaniu do uczestnika postępowania oraz jego uczciwości i rzetelności w sprawach danin publicznych. Nie jest to zasada tożsama z zasadą zaufania do organów podatkowych. Materializacją tej zasady mogłaby być „Karta Rzetelnego Podatnika”.

2. Instytucja rzetelnego podatnika

Rozwiązanie to dawałoby możliwość korzystania przez podatników z różnego rodzaju ustalonych prawem, ułatwień i udogodnień w procesie wypełniania obowiązków podatkowych lub korzystania z uprawnień podatkowych, w zamian za stały wgląd organów do ksiąg podatkowych i dowodów księgowych prowadzonych przez podatnika w formie elektronicznej. Przedmiotowe rozwiązanie dawałoby z jednej strony organom podatkowym korzyści z punktu widzenia ekonomiki prowadzonych postępowań kontrolnych, poprzez stały „wgląd” i możliwość weryfikacji rozliczeń podatnika, natomiast z drugiej - dla podatnika swobodę prowadzenia bieżącej działalności, niezakłóconej czynnościami kontrolnymi.

3. Ujednolicenie terminologii prawa podatkowego

Zmiana słowniczka Ordynacji podatkowej, który powinien zawierać ustalenie jednolitej terminologii i obowiązku jej stosowania we wszystkich przepisach prawa podatkowego. Przykładem niejednolitej terminologii może być pojęcie działalności gospodarczej, którego w polskim systemie prawnym występuje kilka definicji legalnych, np. w: ustawie – Ordynacja podatkowa, ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku od towarów i usług, czy ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

4. Interpretacje ogólne

W celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej oraz wyeliminowania rozbieżności pomiędzy orzecznictwem sądów, a organów podatkowych, należy zwiększyć rolę interpretacji ogólnych. Spowoduje to w konsekwencji zmniejszenie skali istniejących interpretacji indywidualnych wydanych w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w takich samych stanach prawnych.

Źródło: MG