Projekt rozporządzenia MF: szczepionki przeciw grypie zwolnione z podatku

Ewelina Czechowicz

Ministerstwo Finansów w poniedziałek na stronie Rządowego Centrum Legislacji  opublikowało projekt rozporządzenia, zgodnie z którym zaniecha się poboru podatku od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie.

Projekt rozporządzenia MF: szczepionki przeciw grypie zwolnione z podatku
Źródło: shutterstock.com

"W obecnym stanie prawnym, w sytuacji gdy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dotyczące w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym profilaktycznej opieki zdrowotnej niezbędnej z uwagi na warunki pracy) lub zalecanych szczepień ochronnych, nie nakładają na dany podmiot (np. pracodawcę, zleceniodawcę) obowiązku poniesienia kosztów przeprowadzenia szczepień ochronnych w odniesieniu do zatrudnianych osób, to fakt sfinansowania tego rodzaju świadczenia przez firmę, oznacza powstanie u osoby fizycznej przychodu w postaci nieodpłatnego świadczenia (...)" - wskazuje MF.

Dotąd szczepienia finansowane przez pracodawcę podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie obowiązujących dotąd przepisów, kiedy pracodawca finansował pracownikowi szczepienie przeciw grypie, po stronie pracownika powstawał przychód ze stosunku pracy lub stosunków pokrewnych. Przychód taki podlega obecnie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. według stawki w wysokości 17 proc. w odniesieniu do podstawy opodatkowania nieprzekraczającej 85 tys. 528 zł oraz stawki w wysokości 32 proc. w odniesieniu do nadwyżki ponad tę kwotę.

Korzystna zmiana przepisów dla pracowników, którym pracodawca finansuje szczepienia ochronne

Jak wskazano w uzasadnieniu do rozporządzenia: "Wejście w życie projektowanego rozporządzenia zmieni ten stan rzeczy. Na podstawie rozporządzenia wartość nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień przeciw grypie, o których mowa w projektowanych przepisach, nie będzie rodziła obowiązku zapłaty podatku, a podatek wcześniej zapłacony zostanie zwrócony podatnikowi (co do zasady w rozliczeniu rocznym)".

Kto skorzysta z nowych przepisów

Jak wskazuje MF nowe przepisy będą korzystne dla pracowników, którym szczepienie przeciw grypie sfinansuje pracodawca, jak i zleceniobiorcy, którzy otrzymają je od zleceniodawcy: członkowie rad nadzorczych od firm, emeryci od byłych zakładów pracy, czy członkowie związków zawodowych np. od organizacji związkowych.

Zwolnienie od PIT do 100 zł

Na podstawie projektu rozporządzenia, nieodpłatne świadczenie z tytułu szczepień przeciw grypie obejmuje koszt: badania kwalifikacyjnego, szczepionki, przeprowadzenia szczepienia oraz konsultacji specjalistycznej. Podatek nie będzie pobierany także wtedy, gdy szczepienia są realizowane w ramach tzw. pakietów medycznych kupowanych przez firmy pracownikom.

MF wskazuje, że „zaniechaniem objęta będzie wartość świadczenia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł”. Opodatkowaniu będzie zatem podlegać jedynie nadwyżka ponad kwotę 100 zł rocznie.

Przepisy będę obowiązywać z mocą wsteczną

Ministerstwo finansów chce aby zwolnienie z PIT miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołany będzie ogłoszony na obszarze Polski stan epidemii w związku z COVID-19.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.