Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przyjęty przez Radę Ministrów

Redakcja PIT.pl 25.08.2021 08:45 (aktualizacja: )

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Celem noweli jest ujednolicenie przepisów w zakresie stosowania jednego formatu elektronicznego przy sporządzaniu sprawozdań finansowych przez emitentów.

Zmiany w ustawie o rachunkowości przyjęte przez Radę Ministrów - jeden format dla elektronicznych sprawozdań finansowych
Źródło: shutterstock.com

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Przyjęte przepisy mają dostosować przepisy w zakresie sprawozdawczości i rewizji finansowej do aktualnej sytuacji prawnej i gospodarczej oraz do nowych możliwości technologicznych.

» MF ma nowe pomysły na zmianę składki zdrowotnej ZUS dla firm. Tylko 3 proc. zamiast 9?

Jak poinformowało CIR zmiany obejmą ustawy: o rachunkowości, o podatku dochodowym od osób prawnych, o Krajowym Rejestrze Sądowym, o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Jeden format elektroniczny sprawozdań finansowych

Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu, celem noweli jest m.in. ujednolicenie przepisów w zakresie stosowania jednego formatu elektronicznego przy sporządzaniu sprawozdań finansowych przez emitentów.

Aktualnie emitenci sporządzają i składają do KRS jednostkowe sprawozdania finansowe w formacie XML z załączonymi plikami PDF3, zaś jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe według MSR w dowolnym formacie elektronicznym. W nowelizacji proponuje się przyjęcie dla tej grupy jednostek dla celów rocznego raportu finansowego formatu XHTML. W przypadku sprawozdań skonsolidowanych projekt przewiduje znakowanie ich przy użyciu standardu Inline XBRL.

Najważniejsze rozwiązania w przyjętym projekcie

Ustawa o rachunkowości:

  • Wprowadzenie jednolitego formatu elektronicznego sprawozdania finansowego  oraz sprawozdania z działalności dla emitentów (format XHTML) oraz dla pozostałych jednostek stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (format XHTML lub inny przeszukiwalny). Celem tego rozwiązania jest ujednolicenie przepisów ustawy o rachunkowości z prawem UE oraz zwiększenie użyteczności sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności (możliwość automatycznego przeszukiwania dokumentu oraz porównania, analizowania i interpretowania danych).
  • Wprowadzenie uproszczeń w podpisywaniu sprawozdań finansowych – możliwość podpisania elektronicznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności przez jednego członka zarządu wieloosobowego, po uprzednim upoważnieniu przez pozostałych członków zarządu. Celem przepisu jest wprowadzenie uproszczeń dla jednostek kierowanych przez zarząd wieloosobowy, które ze względów organizacyjno-technicznych mają trudności z elektronicznym podpisywaniem sprawozdań. Odpowiedzialność zarządu i elektroniczna forma sprawozdań pozostaną bez zmian.   
  • Wprowadzenie możliwości niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez Alternatywne Spółki Inwestycyjne.

Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym:

  • Wprowadzenie przepisów pozwalających na większe wykorzystanie technologii informatycznych w działalności Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego – kontrole zdalne w firmach audytorskich staną się podstawowym rodzajem kontroli, sprawy związane z prowadzeniem listy firm audytorskich będą załatwiane za pomocą systemu teleinformatycznego, wpłynie to na efektywność i zmniejszenie kosztów.
  • Doprecyzowanie i uzupełnienie przepisów dotyczących odbywania posiedzeń zdalnych oraz podejmowania uchwał w trybie obiegowym – szybsze rozpatrywanie spraw.
  • Wprowadzenie przepisów doprecyzowujących sytuację, w której nie dochodzi do naruszania tajemnicy zawodowej biegłego rewidenta – eliminacja niejasności w stosowaniu przepisów dotyczących tajemnicy zawodowej.
  • Doprecyzowanie przepisów dotyczących sprawozdania z badania sprawozdań finansowych.

Pozostałe zmiany – w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, służą dostosowaniu przepisów tych ustaw do projektowanych zmian w ustawie o rachunkowości oraz ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innym terminie.