Prezydent zapowiedział zmiany w uldze prorodzinnej

29.05.2013 09:00 (aktualizacja: )

Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się z przedstawicielami klubów parlamentarnych w sprawie przygotowanego najnowszego programu polityki prorodzinnej. Jedną z zaproponowanych zmian jest ustanowienie kwoty wolnej od podatku w zależności od liczby dzieci w rodzinie.


ZMIANY, KTÓRE STWORZĄ „DOBRY KLIMAT DLA RODZINY”.

„Dobry klimat dla rodziny” to 44 rekomendacje. Najważniejsze z nich to:

Wzmocnienie samodzielności finansowej rodzin wychowujących dzieci

Potrzebne są:

 • ustanowienie kwoty wolnej od podatku uzależnionej od liczby dzieci w rodzinie i zastąpienie nią obecnego sposobu obliczania ulgi na wychowanie dziecka. Im w rodzinie jest więcej dzieci, tym kwota będzie wyższa. Największe korzyści odniosą rodziny mniej zamożne oraz z większą liczbą dzieci, czyli te, które w dzisiejszym systemie odpisów podatkowych uzyskują najmniejsze wsparcie;
 • wprowadzenie Ogólnopolskiej Karty Dużych Rodzin, ustanawiającej powszechne zniżki w opłatach za usługi publiczne dla rodzin wielodzietnych;
 • wprowadzenie zasady, że przy uchwaleniu ustaw czy zmienianiu już istniejących przepisów trzeba policzyć, w jaki sposób zmiany mogą wpłynąć na materialną sytuację rodzin wychowujących dzieci; taka analiza ma być obowiązkową częścią oceny skutków regulacji.

Wzmocnienie samodzielności mieszkaniowej młodych rodzin przez wprowadzenie kompleksowej polityki mieszkaniowej dla osób o rożnej zamożności

 • sprawą priorytetową jest wdrożenie wspieranego ze środków publicznych programu społecznych mieszkań czynszowych (publicznych i prywatnych), czyli rozwoju mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach;
 • zakup mieszkania przez osoby bardziej zamożne mógłby być wspomagany przez uruchomienie systemu oszczędzania na cele mieszkaniowe;
 • uproszczenie przepisów budowlanych oraz przyspieszenie uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego.

Organizacja i czas pracy przyjazny rodzicom

 • ograniczenie skali pracy ponadwymiarowej (zbyt wiele osób, w tym zwłaszcza rodziców pracuje więcej niż 40 godzin tygodniowo);
 • szersze stosowanie sprzyjającej rodzicom elastycznej organizacji czasu pracy i pracy w niepełnym wymiarze; w kodeksie pracy powinny znaleźć się przepisy precyzujące, kiedy pracodawca może nie zgodzić się z wnioskiem pracownika o skrócenie lub zmianę czasu pracy, usunięcie przeszkód prawnych w rozwoju telepracy.

Elastyczny i prosty system urlopów związanych z opieką nad małym dzieckiem

 • wprowadzenie elastycznych rozwiązań w formule urlopów rodzicielskich: urlop rodzicielski mógłby być brany w częściach do ukończenia przez dziecko co najmniej 4. roku życia, tak jak obecnie w przypadku urlopów wychowawczych. Rodzic w zależności od możliwości mógłby przebywać na urlopie do ukończenia przez dziecko jednego roku lub też wracać wcześniej do pracy i wykorzystać pozostały mu urlop w kilku częściach, czy łączyć pracę w niepełnym wymiarze z częściową opieką nad dzieckiem;
 • elastyczna formuła urlopów związana jest z koniecznością wydłużania okresu urlopów proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy w sytuacji łączenia urlopów z pracą w niepełnym wymiarze;
 • wprowadzenie urlopu macierzyńskiego trwającego 20 tygodni oraz urlopu rodzicielskiego, dla ojców i matek, trwającego pozostałe 32 tygodnie;
 • w drugim etapie włączenie systemu urlopów wychowawczych do urlopów rodzicielskich oraz wydłużenie urlopów rodzicielskich dla rodziców wychowujących dwoje i więcej dzieci w wieku do lat 3.

Przyjazne miejsca opieki i edukacji małych dzieci do skończenia przez nie 12 lat

 • szybkie zwiększenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3, wymaga to znacznego zwiększenia nakładów publicznych;
 • wprowadzenie górnego limitu wysokości opłaty rodziców za opiekę w żłobkach i klubach dziecięcych;
 • wprowadzenie, w miarę upowszechniania się miejsc opieki i edukacji najmłodszych dzieci, bonów opiekuńczych dla rodzin o niższych dochodach, które powinny służyć finansowaniu opieki we wszystkich dopuszczalnych formach opieki;
 • zwiększenie różnorodności form zatrudnienia opiekunów dziennych, przez wprowadzenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, wspieranej przez gminy w ramach tzw. pomocy de minimis lub też zatrudnienie opiekunów bezpośrednio przez rodziców;
 • stworzenie nowej formy opieki, tzw. żłobków rodzinnych na wzór creches familliales we Francji;
 • zapewnienie, żeby w każdej szkole podstawowej działała dobrze zorganizowana świetlica oraz wprowadzenie standardów opieki i edukacji dzieci w świetlicach szkolnych;
 • opracowanie spójnych podstaw programowych obejmujących wszystkie etapy systemu opiekuńczo-edukacyjnego (żłobek – przedszkole – klasy I–III szkoły podstawowej);
 • upowszechnianie standardów opieki i edukacji dzieci do lat 3.

Równość w pracy

 • popularyzowanie mechanizmów równości kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu.

Dobre rodzicielstwo

 • promowanie odpowiedzialności obojga rodziców za wychowanie dzieci;
 • rozwój kompetencji rodziców poprzez włączanie obojga rodziców w działania instytucji edukacji i opieki nad małym dzieckiem;
 • wprowadzenie obowiązkowego nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie prowadzonego przez przygotowanych do tego nauczycieli i włączenie do tych programów edukacji porodzicielskiej
  – zachęcającej do posiadania dzieci i pokazującej, jak się dziećmi kompetentnie opiekować.
   

<< więcej o programie polityki rodzinnej Prezydeta RP


Źródło: prezydent.pl