Prezydent podpisał zmiany w odliczaniu podatku VAT od aut z kratką

14.03.2014 09:00 (aktualizacja: )

14.03 Prezydent podpisał zmiany w odliczaniu podatku VAT od aut z kratką

12 marca Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Podstawowym celem nowelizacji jest kompleksowe uregulowanie w przepisach o podatku od towarów i usług zasad odliczania i rozliczania wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Ustawa służy wykonaniu prawa Unii Europejskiej, a bezpośrednią podstawę wprowadzenia przewidzianych w jej treści zmian stanowi decyzja wykonawcza Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 51).

Na mocy decyzji 2013/805/UE Polska została upoważniona do ograniczenia, do wysokości 50%, prawa do odliczenia VAT od zakupu, wewnątrzwspólnotowego nabycia, przywozu, wynajmu lub leasingu silnikowych pojazdów drogowych, a także VAT naliczanego od wydatków związanych z tymi pojazdami, jeśli pojazd nie jest używany wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. Powyższe ograniczenie nie będzie miało zastosowania do pojazdów silnikowych o dopuszczalnej masie całkowitej 3500 kg lub pojazdów silnikowych posiadających łącznie z siedzeniem kierowcy więcej niż dziewięć miejsc siedzących, a także do VAT naliczonego od wydatków, które są w całości związane z działalnością gospodarczą podatnika. Ponadto, Polska została upoważniona do nietraktowania jako świadczenia usług za wynagrodzeniem wykorzystania pojazdu, do którego zastosowanie ma powyższe ograniczenie, do celów innych niż prowadzona działalność gospodarcza.

Podstawowym celem nowelizacji jest wprowadzenie powyższych norm do treści ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Konsekwencją zmian w VAT są zmiany dostosowawcze w:

 • ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
  (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.),
 • ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
  (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.),
 • ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
  (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.),
 • ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy
  (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.) oraz
 • ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.).

Źródło: prezydent.pl