Pobierz e-pity 2019

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT

03.09.2013 09:00 (aktualizacja: )

03.09 Prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT

29 sierpnia prezydent podpisał ustawę z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Podstawowym celem ustawy jest stworzenie instrumentów prawnych pozwalających na przeciwdziałanie nadużyciom w zakresie podatku od towarów i usług w obszarze obrotu tzw. towarami wrażliwymi, tj. niektórymi wyrobami stalowymi, paliwami, złotem oraz niektórymi odpadami. Obok ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) na mocy przedłożonej nowelizacji wprowadza się zmiany do następujących aktów prawnych: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652, z późn. zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 102, poz. 585, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35).

Zmiany w zakresie podatku od towarów i usług dotyczą dwóch podstawowych obszarów. Po pierwsze, zwolnienia dostawy towarów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego, po drugie – mechanizmów i instrumentów przeciwdziałania nadużyciom w zakresie obrotu tzw. towarami wrażliwymi. Przeciwdziałaniu oszustwom w obrocie tzw. towarami wrażliwymi służyć ma: rozszerzenie katalogu towarów w stosunku do których stosuje się opodatkowanie według zasad tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia, wyłączenie w określonych sytuacjach możliwości rozliczeń za okresy kwartalne oraz wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej nabywców za zobowiązania podatkowe sprzedawców.

Zmiany w przepisach Ordynacji podatkowej stanowią konsekwencję wprowadzenia solidarnej odpowiedzialności nabywcy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, a ich istotą jest rozszerzenie katalogu podmiotów odpowiadających jako osoby trzecie. Z kolei zmiany w zakresie ustaw nowelizujących dotyczą definicji pojazdu specjalnego, a także terminu wystawiania faktur dotyczących dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego i świadczenia usług dystrybucyjnych w tym zakresie

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących kaucji gwarancyjnej, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, przepisów dotyczących zmian w treści załącznika nr 11, które wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upływa 14. dzień od dnia ogłoszenia oraz przepisów zmieniających ustawy nowelizujące, które wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2013 r.

Źródło: prezydent.pl