PPK: Limit 30-krotności zniesiony. Najlepiej zarabiający zapłacą pełną składkę

Katarzyna Sudaj 11.06.2019 08:01 (aktualizacja: )

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, która powoduje zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat w PPK. Dodatkowo wprowadzono maksymalny limit wpłat i dopłat.

6 czerwca 2019 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe. Najważniejszą zmianą, która wprowadza ta nowelizacja jest zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat w PPK.

Zniesienie limitu składek na ZUS najbardziej odczują innowacyjne branże

Oznacza to, że osoby najlepiej zarabiające, czyli co najmniej 11.912,50 zł brutto co miesiąc będą płaciły składki w pełnej wysokości na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Oblicz wynagrodzenie netto

Chyba, że zaczną rezygnować z tej formy odkładania na emeryturę.

Druk PobierzOpis deklaracji
Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK)aktywny skoroszyt excellFormularz obowiązuje od dnia 28 czerwca 2019 r.

Przypomnijmy, że obecnie nadal jest utrzymany limit podstawy, ponad którą osoby zamożne nie opłacają składek na ubezpieczenie społeczne ZUS. Limit ten jest równy 30-krotności średniej pensji i wynosi 142.950,00 zł rocznie lub 11.912,50 zł miesięcznie. Powyżej tej kwoty nie są pobierana składki na ubezpieczenie emerytalne.

Maksymalny limit wpłat na PPK

Nowelizacja wprowadza również maksymalny limit wpłat i dopłat możliwych do dokonania na wszystkie rachunki PPK uczestnika PPK do wysokości 50 000 dolarów amerykańskich według średniego kursu NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

Nowe przepisy określiły także zasady zwrotu wpłat po przekroczeniu określonego limitu w ciągu roku kalendarzowego.

Pozostałe zmiany wynikające z ustawy podpisanej przez Prezydenta to:

  • rozszerzenie katalogu osób zatrudnionych, w rozumieniu ustawy o PPK, o osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego; 
  • umożliwienie zastosowania podpisu mechanicznego do wezwania podmiotu zatrudniającego do zawarcia umowy o zarządzanie PPK albo do przekazania do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK;
  • wprowadzenie dodatkowych możliwości informowania uczestników PPK poprzez zapewnienie im dostępu do systemu teleinformatycznego instytucji finansowej, a w przypadku gdy będzie to niemożliwe, umożliwienie przekazywania takiej informacji na wniosek uczestnika PPK w postaci papierowej;
  • zobowiązanie podmiotu zatrudniającego, który z przyczyn określonych w art. 133 ust. 1 ustawy o PPK nie zawarł umowy o zarządzanie, do przekazania informacji o spełnieniu warunków wymienionych w powołanym przepisie (taka informacja zwrotna zakończy procedurę w PFR, a zatem spowoduje, że Ewidencja PPK nie będzie wysyłać kolejnych wezwań do zawarcia umowy, aż do kolejnej weryfikacji w następnym terminie stosowania przepisów);
  • wprowadzanie dodatkowego warunku pobierania przez podmioty zarządzające PPK wynagrodzenia za osiągnięty wynik w postaci konieczności osiągnięcia stopy zwrotu przez fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu w ramach funduszy tej samej zdefiniowanej daty, z zastrzeżeniem że przepisy te nie będą miały zastosowania w okresie do końca roku kalendarzowego, w którym upływa termin 2 lat od dnia utworzenia funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu;
  • zmiana definicji reprezentatywnej organizacji związkowej. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PPK emeryturaLimit 30-krotności