Pomoc de minimis od stycznia 2014 - nowe zasady

20.01.2014 09:00 (aktualizacja: )

20.01 Pomoc de minimis od stycznia 2014 - nowe zasady

Pomoc de minimis dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw to duża szansa dla podatników. W zakres takiego wsparcia wchodzą najbardziej popularne dotacje ze środków unijnych, ale nie tylko – także państwo może w tym przypadku wesprzeć właścicieli firm poprzez m.in. zwolnienia z podatku od nieruchomości czy dotacje na cele środowiskowe. Skoro zatem pomoc de minimis jest atrakcyjną propozycją dla przedsiębiorców, warto wiedzieć, kto może z niej skorzystać od początku 2014 r. – szczególnie, że nowe przepisy nieco rozszerzają katalog firm mogących starać się o wsparcie.


Limit 200 000 euro dla transportu pasażerskiego

Wsparcie de minimis, choć stosunkowo powszechne, jest jednak ograniczone kilkoma istotnymi warunkami. Przedsiębiorca chcący uzyskać pomoc musi się najpierw upewnić, czy spełnia określone wytyczne, wśród których jednym z najważniejszych jest limit wartości pomocy.

Podatnik prowadzący firmę nie może co do zasady uzyskać wsparcia, którego suma z trzech lat podatkowych przekraczałaby 200 000 euro. W zakres lat wchodzi w tym przypadku rok, w którym przedsiębiorca wnioskuje o przyznanie mu środków z pomocy, oraz dwa poprzednie lata podatkowe.

Dotychczas wyjątek w zakresie limitu stanowiły firmy zajmujące się transportem drogowym – w ich przypadku kwota przyznanego wsparcia w ciągu trzech lat podatkowych nie mogła przekroczyć równowartości 100 000 euro. Od początku 2014 r. limit w takiej wysokości zostanie zachowany wyłącznie w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się drogowym transportem towarów. Natomiast dla podatników zarabiających w zakresie drogowego transportu pasażerskiego w nowych przepisach przewidziano standardowy limit, taki sam jak dla pozostałych firm – czyli równowartość 200 000 euro.


Sektor węglowy beneficjentem de minimis

Drugim istotnym warunkiem, na który trzeba zwrócić uwagę zanim zwróci się o pomoc z zakresu de minimis, jest zakres działalności. Co do zasady większość branż może swobodnie starać się o przyznanie wsparcia, jednakże istnieje katalog takich przedsiębiorstw, które nie będą mogły go uzyskać. Z pomocy de minimis zatem nie będą mogły skorzystać te firmy, którą funkcjonują w branżach:

  • rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady nr 104/2000,
  • produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu,
  • przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w przypadkach:
    • kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez kredytobiorców objętych pomocą,
    • kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w całości lub części producentom surowców,
  • związanych z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomoc bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej,
  • uwarunkowanych pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy,
  • drogowego transportu towarowego, jeśli pomoc jest przeznaczona na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego.

Co ważne, z powyższej listy od 2014 r. wyłączony został sektor węglowy – zgodnie z nowymi uregulowaniami w zakresie pomocy przyznawanej od stycznia 2014 r. przedsiębiorstwa z tej branży także mogą korzystać ze wsparcia


Trudna sytuacja ekonomiczna – zmiany w definicji

Z założenia pomoc de minimis przeznacza się na rozwój przedsiębiorstw, jej celem nie jest ratowanie firm, które są w kiepskiej kondycji finansowej. Dlatego też jednym z czynników wykluczających możliwość skorzystania ze wsparcia jest fakt, iż firma znajduje się w trudnej kondycji ekonomicznej.

Znowelizowane przepisy nie znoszą tego warunku, jednakże nieco zmieniają zasady uznania działalności za znajdującą się w ciężkiej sytuacji ekonomicznej. W przepisach nie wskazano bowiem dokładnej definicji takiej działalności – można ją natomiast określić na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Przedsiębiorstwo można zatem uznać za zagrożone, jeśli ani przy pomocy środków własnych, ani środków, które mogłoby uzyskać od właścicieli, akcjonariuszy lub wierzycieli, nie jest ono w stanie powstrzymać strat, które bez zewnętrznej interwencji władz publicznych prawie na pewno doprowadzą przedsiębiorstwo do zniknięcia z rynku.

Aby móc uznać przedsiębiorstwo za znajdujące się w trudnej sytuacji, od początku 2014 r. będzie trzeba wykazać jedynie tzw. sztywne kryteria. Zniesiona natomiast została możliwość oparcia się w tym zakresie na kryteriach miękkich. Z kolei bez zmian pozostaje zasada, że firma funkcjonująca krócej niż trzy lata nie będzie mogła zostać uznana za znajdującą się w trudnej sytuacji ekonomicznej, chyba że jest ona przedmiotem zbiorowego postępowania upadłościowego.

Zatem rok 2014 przynosi pewne zmiany w zakresie zasad przyznawania pomocy de minimis. Nie są to może modyfikacje obejmujące swym zasięgiem duży zakres firm, jednak dla niektórych sektorów mogą się one okazać naprawdę przełomowe.
 


Anna Kubalka - specjalista d/s księgowości wfirma.pl