Polska ureguluje działalność platform crowdfundingowych

Redakcja PIT.pl

Obecnie w Polsce nie ma regulacji prawnych odnoszących się wprost do działalności crowdfundingowej. Platformy crowdfundingu inwestycyjnego działają w naszym kraju przede wszystkim na zasadach wynikających z ustawy o ofercie publicznej. Na jej podstawie umożliwia się właścicielom projektów prowadzenie reklam ofert publicznych za pośrednictwem strony internetowej udostępnianej przez platformę crowdfundingową.

Projekt ustawy ma związek z rozporządzeniem 2020/1503, ustanawiającym jednolite w całej UE zasady prowadzenia działalności w zakresie crowdfundingu inwestycyjnego. W projekcie Komisja Nadzoru Finansowego jest wskazana jako organ właściwy do nadzoru nad platformami crowdfundingowymi (np. wydawanie zezwoleń na prowadzenie platformy crowdfundingowej oraz możliwość przeprowadzania kontroli w tych podmiotach). Zostaną też wprowadzone sankcje administracyjne i karne za nieprzestrzeganie przepisów, w tym za podawanie nieprawdziwych informacji w dokumentach emisyjnych.

Polska ureguluje działalność platform crowdfundingowych
Źródło: shutterstock.com

Ustawodawca przewiduje również uproszczenie niektórych wymogów informacyjnych dla emitentów papierów wartościowych. W przypadku ofert publicznych prowadzonych poza platformami finansowania społecznościowego, ale za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, emitent będzie miał możliwość sporządzenia arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych zamiast memorandum informacyjnego, co ułatwi i przyspieszy proces przygotowywania oferty publicznej.

Projekt zawiera również propozycję dwuletniego (obowiązującego do 9 listopada 2023 r.) okresu dojścia do maksymalnego progu oferty, czyli 5 milionów euro, jaką pojedynczy podmiot będzie mógł przeprowadzić za pośrednictwem platformy crowdfundingowej. Na początku ma to być kwota 2,5 mln euro. Po tym okresie do 5 milionów euro zostałby również podniesiony próg kwoty wpływów z tytułu emisji papierów wartościowych, który zwalniałby z obowiązku sporządzenia prospektu . Oferty publiczne, z których zakładane wpływy wyniosą między 2,5 a 5 mln euro, zostałyby od 10 listopada 2023 r. objęte obowiązkiem sporządzenia memorandum informacyjnego (lub arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych – w przypadku ofert prowadzonych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej).

Zarówno rozporządzenie 2020/1503, jak i projektowana ustawa mają obowiązywać od 10 listopada 2021 roku.

Konsultacje

Projekt rozporządzenia jest dostępny na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny pod linkiem https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346354. Na tej stronie możliwe będzie również śledzenie dalszego procesu legislacyjnego w sprawie projektu oraz przesyłanie uwag do niego.

Źródło: MF