Podatek od nieruchomości w 2015 roku

Iwona Maczalska 02.09.2014 09:00 (aktualizacja: )

W 2015 roku zapłacimy nieco wyższy podatek od nieruchomości niżeli w 2014 roku. Podwyżka dotknie zarówno opłat za posiadanie budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i zwykłych budynków mieszkalnych.

Podwyżka maksymalnych kwot podatku od nieruchomości, jaka zacznie obowiązywać w 2015 roku, nastąpi w drodze obwieszczenia w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 roku. Zostało ono podpisane przez Ministra Finansów 7 sierpnia 2014 roku. Kwoty opłat i podatków lokalnych aktualizowane są corocznie na podstawie wskaźnika cen i towarów konsumpcyjnych w styczniu danego roku w stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego. W pierwszym półroczu 2014 roku wskaźnik ten wyniósł 100,4.

Podatek od nieruchomości 2015

Źródło: Thinkstock

 

Wyższy podatek od nieruchomości 2015

Choć w 2015 roku bez wątpliwości nastąpi wzrost maksymalnych kwot pobieranych m.in. od właścicieli i samoistnych posiadaczy nieruchomości, to nie powinniśmy obawiać się drastycznych podwyżek. Będą one bowiem niższe niż w roku ubiegłym:

Podatek od nieruchomości Stawki w 2014 roku Stawki w 2015 roku

Gruntów (za metr kwadratowy):

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,89 zł

0,90 zł

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4,56 zł

4,58 zł

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 

0,46 zł

0,47 zł

Budynków (za metr kwadratowy):

Mieszkalnych

0,74 zł

0,75 zł

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

23,03 zł

23,13 zł

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,75 zł

10,80 zł

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,68 zł

4,70 zł

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,73 zł

7,77 zł

 

Zmiany w podatku od nieruchomości w 2015 rok

Podwyżki maksymalnych kwot podatku od nieruchomości to nie jedyne zmiany, jakich możemy spodziewać się w 2015 roku. Zgodnie z zapowiedziami Ministra Finansów od przyszłego roku zmiany objąć mają również zasady dokonywania płatności w podatku od nieruchomości. Przypomnijmy, że aktualne zasady opłacania podatku od nieruchomości reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2010 nr 95 poz. 613). Zgodnie z jej art. 6 ust. 7, podatek od osób fizycznych należy opłacać w IV ratach - płatnych w następujących terminach:

  1. Do dnia 15 marca,
  2. Do 15 maja,
  3. Do 15 września,
  4. Do 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku m.in. osób prawnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej, podatek od nieruchomości płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

Od stycznia 2015 roku możliwości zapłaty podatku od nieruchomości w ratach nie będą mieli podatnicy, u których podatek ustalony w drodze decyzji gminy nie będzie przekraczał 100 zł. Co więcej zmiany objąć mają również odstąpienie od doręczania decyzji ustalającej podatek od osób fizycznych i od pobierania takiego podatku, gdy jego wysokość nie przekracza kosztów przesyłki poleconej, jak również wprowadzenie możliwości ustalania jedną decyzją (nakazem płatniczym) wysokości należnego zobowiązania wspólnie za wszystkie podatki.

Powyższe zmiany dotyczyć będą również podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Iwona Maczalska,
PIT.pl