Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Podatek do zapłaty z jednej deklaracji a zwrot podatku z drugiej

Piotr Szulczewski 25.04.2017 09:00 (aktualizacja: )

Zdarza się, że podatnik składa kilka deklaracji PIT, z których niektóre pozwalają na zwrot podatku, na innych znów podatnik wykazuje podatek do zapłaty. Pojawia się wówczas wątpliwość, czy zobowiązanie podatkowe kompensuje się z nadpłaconym podatkiem, w wyniku czego podatnik może wnieść o zwrot nadpłaty obniżony o kompensowaną kwotę podatku do zapłaty lub zapłacić go mniej o wartość żądanego zwrotu.

Podatek do zapłaty z jednej deklaracji a zwrot podatku z drugiej
Źródło: YAY foto

Istnieje kilka form wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Podstawową – bo w pełni efektywną formą – jest zapłata podatku. Do efektywnych form zapłaty należy również kompensata z wzajemną, bezsporną i wymagalną wierzytelnością podatnika wobec Skarbu Państwa. Kompensata możliwa jest jednak wyłącznie w przypadku, gdy wierzytelność pochodzi z określonych tytułów, do których nie zalicza się zwrotu podatku z innego tytułu.

Podatnik nie może zatem dokonać rozliczenia podatkowego w ten sposób, że porówna zwroty podatku wynikające z jednej deklaracji podatkowej ze zobowiązaniami wynikającymi z innych deklaracji, w efekcie czego żądać mógłby niższego zwrotu podatku lub też wpłacałby niższy podatek (w zależności od tego, która z porównywalnych kwot jest wyższa).

Podatnik powinien zatem dokonać niezależnie zapłaty wynikającej z jednej deklaracji oczekując jednocześnie w ustawowym terminie zwrotu podatku wynikającego z innej deklaracji.

Inaczej wygląda natomiast sytuacja w przypadku, gdy podatnik posiada prawo do zwrotu podatku, a jednocześnie ciążą na nim zaległości podatkowe. Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Zatem organ podatkowy zwracając nadpłatę obniży ją o posiadane długi ze strony podatnika.

Wiele zobowiązań – jedna wpłata

Zdarzyć się może również sytuacja, w której podatnik zsumuje zobowiązania wynikające z kilku tytułów i wpłaci kwotę podatku PIT nie oznaczając jednocześnie, na rzecz którego zobowiązania wpłaty dokonuje (nie wskazuje zatem deklaracji podatkowej, z której zobowiązanie pochodzi). Problem pojawia się w przypadku, gdy dokonana wpłata nie wystarcza na całość zobowiązań wynikających ze złożonych deklaracji.

W takim przypadku stosować należy zasadę zgodnie z którą, gdy na podatniku ciążą zobowiązania z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności, chyba że podatnik wskaże, na poczet którego zobowiązania dokonuje wpłaty. Jeżeli, tak jak ma to miejsce w podatku dochodowym, wpłata nie będzie opisana tytułem, a zobowiązania muszą być płatne do 2 maja 2017 r., to uznać należy, że wpłatę dzielić będzie się proporcjonalnie.

Natomiast jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.

Piotr Szulczewski, VAT.pl