Podatek CIT - obowiązki, terminy, deklaracje, sprawozdawczość

02.05.2018 09:00 (aktualizacja: )

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zostały uregulowane w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.).

Podatek CIT – obowiązki, terminy, deklaracje, sprawozdawczość.

Podatek CIT – obowiązki, terminy, deklaracje, sprawozdawczość. / YAY foto

 

KTO PODLEGA PODATKOWI CIT

Zgodnie z przepisami ustawy podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są:

  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek osobowych,
  • podatkowe grupy kapitałowe,
  • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Analogicznie jak w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), obowiązek zapłaty podatku CIT może wystąpić w sposób:

  • ograniczony, któremu podlegają podatnicy, którzy nie mając siedziby lub zarządu na terytorium RP - opodatkowanie w tym przypadku dotyczy wyłącznie dochodów uzyskanych na tym terytorium.
  • nieograniczony, któremu podlegają podatnicy, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium RP. Wiąże się on z koniecznością odprowadzania podatku od całości dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

OD CZEGO NALEŻY ZAPŁACIĆ PODATEK CIT

Co do zasady podatek CIT należy zapłacić od dochodów, bez względu na źródło przychodów, z których został uzyskany dochód. Dochodem, podobnie jak w PIT, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym.

Sytuacją przeciwną od dochodu jest strata która oznacza, że koszty uzyskania przychodu w danym roku podatkowym przewyższyły przychód. W takim wypadku, podatnik może obniżać swój dochód o wysokość straty przez kolejne 5 lat podatkowych, z tym że wysokość tego obniżenia nie może być wyższa niż 50% tej straty. Strata może być stopniowo rozliczana przez okres całych 5 lat.

Przykład: Spółka X sp. z o.o. w roku 2016 poniosła stratę w wysokości 100.000,00 zł, zaś w roku 2017 uzyskała dochód w wysokości 80.000,00 zł. W związku w tym, stratę poniesioną w roku 2016 spółka może odliczyć od dochodu przez następne 5 lat, ale odejmowana strata nie być wyższa niż 50% jej wysokości - w tym przypadku 50.000,00 zł.

W niektórych wypadkach istnieje możliwość opodatkowania przychodów podatkiem CIT, tj.: udział w zyskach osób prawnych (np. dywidend) oraz przychody podmiotów zagranicznych z tytułu tzw. należności licencyjnych (np. z odsetek)

PRZYCHODY

Ustawa o CIT kwalifikuje do przychodów przede wszystkim: otrzymane pieniądze; wartości pieniężne, wartości kursowe; wartość nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie otrzymanych rzeczy, praw lub innych świadczeń.

Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, uważa się także należne przychody, nawet jeżeli nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane.

Przychody powstają w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego, w tym również częściowego wykonania usługi, lecz nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności

Jeśli usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, to przychód powstaje w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, który został określony w umowie lub fakturze (ale nie rzadziej niż raz w roku). W taki sposób określa się również datę powstania przychodów z tytuły dostawy energii elektrycznej, cieplnej i gazu.

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

Kosztami podatkowymi są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Są to wydatki, które mają bezpośredni związek z przychodami. Koszty uzyskania przychodu są rozliczanie w roku, w którym zostały uzyskane powiązane z nimi przychody. Inne koszty rozliczone są w roku ich poniesienia.

AMORTYZACJA

Wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie określonych składników majątku (np. zakup samochodu) nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu, lecz można do kosztów podatkowych zaliczyć odpisy amortyzacyjne na budynki, budowle, maszyny, środki transportu, inwestycje w obcych środkach trwałych, budynki i budowle wybudowane na obcym gruncie, określone prawa majątkowe.

Zasadą jest, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się do ustalonej początkowej środków trwałych w równych ratach co miesiąc, co kwartał albo jednorazowo na koniec roku podatkowego.

Metody amortyzacji:

LEASING

W podatku CIT to umowa, w której jedna ze stron (finansujący) oddaje do odpłatnego używania podlegające amortyzacji drugiej stronie (korzystającej) środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne , grunty oraz prawo do ich wieczystego użytkowania. Leasing to koszt, który zmniejsza wysokość podatku dochodowego.

OBLICZANIE WYSOKOŚCI NALEŻNEGO PODATKU CIT

Podstawę opodatkowania, co do zasady, stanowi dochód po odliczeniu ewentualnych darowizn, wydatków poniesionych na prace badawczo-rozwojowe, wydatków na nowe technologie

Stawka podatku CIT wynosi:

  • 19% podstawy opodatkowania ,
  • 15% podstawy opodatkowania - w przypadku małych podatników i podatników rozpoczynających działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

TERMINY

Podatek CIT jest to podatek zaliczkowy, tzn. wpłaca się go do Urzędu Skarbowego zaliczkami w konkretnych terminach. Zaliczki na podatek CIT wpłaca się albo miesięcznie (do 20 dnia danego miesiąca za poprzedni miesiąc) albo kwartalnie(do 20 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale) - mali podatnicy

ZEZNANIE ROCZNE

Składane jest w terminie 3 miesięcy od końca roku podatkowego tj. do dnia 31 marca. Zeznanie składa się na formularzu CIT-8, w którym wykazuje się wysokość dochodu lub straty przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za dany rok podatkowy. Na tej podstawie następuje wypłata podatku należnego od wykazanego dochodu a sumy zaliczek należnych.

adw. Łukasz Wieszczeczyński, Kancelaria TWZ