Płatności w gotówce od 2017 r. nie zaliczysz do kosztów uzyskania przychodów

Piotr Szulczewski 09.03.2016 09:00 (aktualizacja: )

Płatności w gotówce od 2017 r. nie zaliczysz do kosztów uzyskania przychodów

Wartość transakcji, która uprawnia przedsiębiorców do dokonywania płatności bez użycia rachunku płatniczego, zostanie obniżona do 15 tys. zł (z 15 tys. euro) – wskazuje przyjęta przez rząd nowelizacji przepisów prawa o swobodzie działalności gospodarczej. Sankcją za dokonanie płatności związanych z działalnością gospodarczą w formie gotówkowej powyżej limitu 15.000 zł, będzie wykreślenie wydatku z kosztów podatkowych.

Płatności w gotówce od 2017 r. nie zaliczysz do kosztów uzyskania przychodów

Źródło: YAY foto

Od 2017 r. dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł. To wartość niższa niż do tej pory, obecnie bowiem kwota ta wynosi 15.000 euro, a przeliczenia na złote dokonuje się według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Nowelizacja przepisów ustaw o podatku PIT i CIT określa również nowe sankcje za nieprzestrzeganie właściwej formy płatności. Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kwoty płatności wynikającej z faktury (rachunku), umowy lub innego dokumentu, jeżeli płatność została dokonana z naruszeniem obowiązku jej przeprowadzenia za pośrednictwem rachunku bankowego. W przypadku zaliczenia już do kosztów uzyskania przychodów kwoty płatności w sposób niewłaściwy, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej:

  • zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo
  • zwiększają przychody - w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów

- o kwotę płatności wynikającą z faktury (rachunku), umowy lub innego dokumentu w miesiącu, w którym została dokonana płatność.

Jak podaje MF w Unii Europejskiej progi kwotowe do dokonywania płatności gotówkowych wprowadziły m.in. Bułgaria i Węgry (5 tys. euro), Francja, Belgia oraz Grecja (3 tys. euro), Hiszpania (2,5 tys. euro), Portugalia (1 tys. euro).

Płatności na rachunek przy amortyzacji, przy likwidacji lub zmianie formy działalności

Tę samą zasadę – zmniejszenia kosztów podatkowych lub zwiększenia kosztów – stosować będzie trzeba także w przypadku:

  • nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych;
  • dokonania płatności:
    • po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej,
    • po likwidacji działów specjalnych produkcji rolnej,
  • po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub
  • po zmianie zasad ustalania dochodu - w odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej

- z tym że zmniejszenie albo zwiększenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów następuje za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja tej działalności lub działów specjalnych produkcji rolnej albo za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania lub zmiana zasad ustalania dochodu.

Przyjęty przez rząd projekt zmiany ustaw o PIT i CIT oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Piotr Szulczewski, VAT.pl