Pobierz e-pity 2020

Płatności gotówkowe wpłyną na zmiany w prowadzeniu KPiR

Piotr Szulczewski 22.11.2016 09:00 (aktualizacja: )

Płatności gotówkowe wpłyną na zmiany w prowadzeniu KPiR

Od 2017 r. przewiduje się zmiany w zasadach prowadzenia KPiR. Wynikają one z przepisówzmniejszających koszty podatkowe w przypadku dokonywania płatności powyżej 15.000 zł z pominięciem rachunku bankowego.

Płatności gotówkowe wpłyną na zmiany w prowadzeniu KPiR

Źródło: YAY foto

Od 2017 roku przepis art. 22p ustawy PIT wyłączy z kosztów uzyskania przychodów wydatek w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji, została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Chodzi o taką część płatności, dla której:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą:

  1. zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo
  2. w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększają przychody

- w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Jak księgować w KPiR zmniejszenie kosztu lub zwiększenie przychodu?

Koniecznym stało się określenie zasad sporządzania dokumentu, na podstawie którego dokonać należy księgowania w KPiR, a także ustalenie zasad korygowania spisu z natury o wartość zmniejszenia.

>>> Nowe przepisy dot. skutków podatkowych przy regulowaniu płatności

w formie gotówkowej od 1 stycznia 2017 r. <<<

Zgodnie z proponowanymi zmianami księgowanie odbywać może się na podstawie dokumentów określających zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów (zwiększenie przychodów) na podstawie art. 22p ustawy o podatku dochodowym (dowody zmniejszenia kosztów/zwiększenia przychodów), zawierających co najmniej:

a) datę wystawienia dokumentu oraz miesiąc, w którym dokonuje się zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów),

b) wskazanie faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku), wskazanie umowy albo innego dokumentu, stanowiących podstawę do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z płatnościami dotyczącymi transakcji określonych w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.3)) dokonanych bez pośrednictwa rachunku płatniczego,

c) wskazanie kwoty, o którą podatnik zmniejsza koszty uzyskania przychodów (zwiększa przychody),

d) podpis osoby sporządzającej dokument

Zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w KPiR dokonuje się poprzez wpisanie kwoty zmniejszenia ze znakiem minus (-) lub kolorem czerwonym. Choć zasada ta nie wynika bezpośrednio z zapisów zmienianego rozporządzenia, zapisów zwiększających przychód dokonywać należy dodając określony przychód (ze znakiem plus po stronie przychodów).

Jak korygować spis z natury o kwotę zmniejszenia kosztów lub zwiększenia przychodów?

Wartość spisu z natury pomniejsza się o kwotę, o którą podatnik zmniejszył koszty uzyskania przychodów (zwiększył przychody) na podstawie art. 22p ustawy o podatku dochodowym, jeżeli zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów (zwiększenie przychodów) związane było z zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, objętych tym spisem.

Pomniejszenia dokonuje się o tę część kwoty zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów), która przypada na towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady, objęte tym spisem.

Na spis z natury nie wpływa natomiast korekta w przypadku nabycia innych składników majątku (np. amortyzowanych środków trwałych, wyposażenia).

Piotr Szulczewski, VAT.pl