Płaca minimalna: zmiana zasad ustalania

17 listopada 2011 roku do I czytania na posiedzeniu Sejmu skierowano obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Projekt ten dotyczy stopniowego podwyższania płacy minimalnej do wysokości 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

W świetle obowiązujących przepisów wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalana jest na dany rok w drodze negocjacji prowadzonej na forum Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych. Co więcej obowiązująca ustawa gwarantuje wzrost minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych prognozowanych na dany rok powiększonego o 2/3 prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto. Niestety przy zastosowaniu obecnego mechanizmu stopniowe podwyższanie płacy minimalnej i zwiększenie jej wysokości do kwoty 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia jest prawie niemożliwe.

Zaproponowane przez projektodawców zmiany sprowadzają się do tego, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia:

  1. w przypadku wzrostu PKB - zwiększała się o co najmniej 3 %,
  2. w przypadku, gdy wzrost gospodarczy uzyskałby wartość ujemną wynagrodzenie to ustalane byłoby na dotychczasowych zasadach.

Jako argument dla zaproponowanych zmian projektodawcy powołują się na wyniki badań przeprowadzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które wskazują, że podwyższenie minimalnego wynagrodzenia o pracę w 2011 roku o jedyne 10 zł rodziłoby roczne finansowe skutki dla budżetu państwa w wysokości 2.32 mld zł.

Składniki wynagrodzenia dla aktualnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (2011 rok)

Wynagrodzenie Brutto Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na NFZ Zaliczka na PIT Netto
1386.00 190,02 107,64 56.00 1032,34

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Składniki wynagrodzenia dla wynagrodzenia minimalnego zwiększonego o 10 zł

Wynagrodzenie Brutto Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na NFZ Zaliczka na PIT Netto
1396.00 191,66 108,57 57.00 1040,76

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Kwestia wyznaczenia odpowiedniej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę jest przedmiotem odwiecznego konfliktu pomiędzy politykami, pracodawcami, a samymi pracownikami. To właśnie politycy obiecują zmiany, pracownicy oczekują na jej wzrost, a pracodawcy są jej przeciwni ponieważ obawiają się jeszcze większych kosztów zatrudnienia.

Iwona Karkus
Bankier.pl