PIT-TP i CIT-TP, czyli nowe deklaracje dla przedsiębiorców

Piotr Szulczewski 16.10.2015 09:00 (aktualizacja: )

PIT-TP i CIT-TP, czyli nowe deklaracje dla przedsiębiorców

Raportowanie o cenach transferowych w latach 2016-2017 przeżyje istną rewolucję. Zmieni się nie tylko szczegółowość przedstawianych danych oraz zakres obowiązków analiz benchmarkingowych (porównawczych). Podstawowym obowiązkiem będzie dostarczanie łącznie z deklaracją podatkową, druków PIT-TP i CIT-TP opisujących już w tym etapie transakcje i powiązania.

PIT-TP i CIT-TP, czyli nowe deklaracje dla przedsiębiorców

Źródło: YAY foto

Podmioty powiązane (czyli te, które m.in. według nowych przepisów posiadają powiązania kapitałowe ponad 25%, a wcześniej 5%) będą miały obowiązek dokumentować nie tylko konkretne transakcje, ale sam fakt ich dokonywania. Choć teoretycznie nadal obowiązek przedstawiania dokumentów związanych z cenami transferowymi nakładany będzie przez organy podatkowe w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania, to wcześniejsze informacje o możliwości powiązań mogą być dla przedsiębiorców dotkliwą zmianą.

Podatnicy będą bowiem obowiązani składać urzędom skarbowym oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego – deklaracji CIT lub deklaracji PIT. Oświadczenie może podpisać osoba upoważniona do reprezentowania zagranicznego zakładu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast podatnicy obowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej, jeżeli ich przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 000 000 euro, dołączają do rocznego zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Sprawozdanie takie oraz oświadczenie składane będzie na drukach udostępnianych przez Ministra Finansów. Problemem, który już teraz zgłaszają przedsiębiorcy, jest sytuacja, w której zatwierdzenie sprawozdania finansowego u podatników CIT następuje później, niż data złożenia deklaracji podatkowej.

Obowiązek cen transferowych obejmie tylko duże podmioty

Nowelizacja zasad obejmujących sporządzanie dokumentacji cen transferowych spowoduje, że ich przedstawianie na żądanie organu podatkowego, a także sporządzanie oświadczenia lub uproszczonego sprawozdania (PIT-TP, CIT-TP) obejmie wyłącznie podmioty, które wykazują przychody lub koszty w określonej wysokości.

Podstawowy próg dokumentacji ustalono na 2 mln Euro. Obowiązek aktualizuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły tę wartość. Kolejne, wyższe limity powodują obowiązek rozszerzania danych, zawartych w dokumentacji (tzw. master file, Country – by – country). Nowelizacja nie usunęła dodatkowego limitu kwoty, od której transakcja powinna być raportowana. Za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika czyli za takie, które obligują do sporządzania dokumentów podatkowych, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50 000 euro. Nowością będzie, że limit ten będzie podwyższany w przypadku, gdy zwiększa się limit przychodów i kosztów podatkowych raportujących jednostek.

Większość zmian proponowanych ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r. i dotyczyć rozliczeń roku 2016.

Piotr Szulczewski, VAT.pl