PIT-R sędziego i radnego tylko do końca lutego

15.02.2012 09:00 (aktualizacja: )

Ostatniego dnia lutego mija ostateczny termin złożenia informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich na deklaracji PIT-R.

,,Z obowiązkami społecznymi i obywatelskimi mamy do czynienia w przypadku czynności i zadań związanych z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych, jakimi są obowiązki wynikające z funkcji np. radnego, posła czy senatora. Będą to przede wszystkim obowiązki związane z uczestniczeniem obywateli w sprawowaniu władzy publicznej (zarówno wykonawczej, sądowniczej, jak i ustawodawczej). Dotyczy to również określonych funkcji w ramach organizacji o charakterze społecznym (organizacje pozarządowe), w tym również w ramach wolontariatu. Powyższe oznacza, że pojęcie obowiązków społecznych i obywatelskich jest spełnione w przypadku czynności i zadań, związanych z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych, a takimi niewątpliwie są obowiązki radnego '' - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 6 listopada 2009 roku, sygn. ITPB2/415-681/09/PS

Pracodawco przekaż pracownikowi PIT-11 do końca lutego

Do złożenia deklaracji PIT-R zobowiązani są płatnicy będący osobami fizycznymi, osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jej jednostki organizacyjne, a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty podatnikowi należności wolnych od podatku oraz osobom z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

Wśród należności wolnych od podatku, jakie należy ująć w PIT-R znajdują się m.in.:

  • diety i należności za czas podróży służbowej osoby niebędącej pracownikiem (art. 21 ust.1 pkt 16 lit.b ustawy o PIT),
  • diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2 280 zł (art. 21 ust.1 pkt 17 ustawy o PIT),
  • przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek (art. 13 pkt 5 ww. ustawy),
  • przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej (art. 13 pkt 6 ww. ustawy).
Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-R (15)Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

Deklarację PIT-4R należy złożyć do końca lutego następującego po roku podatkowym w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika.

UWAGA ! PIT-R a PIT-11

PIT-R jest załącznikiem do druku PIT-11, w którym to w pozycji 81 części F podatnik wskazuje, czy dołączy do deklaracji informację PIT-R, czy też nie. W sytuacji, gdy płatnik wypłaca należność osobie fizycznej z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich, a należności te nie przekraczają kwot wolnych od podatku dochodowego wówczas płatnik nie ma obowiązku sporządzania informacji PIT-11, a jedynie informację PIT-R.

Iwona Karkus