Paragon bez podatku VAT wystawią najmniejsi przedsiębiorcy

Piotr Szulczewski 19.10.2015 09:00 (aktualizacja: )

Paragon bez podatku VAT wystawią najmniejsi przedsiębiorcy

Oprócz standardowych paragonów fiskalnych, wystawianych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, paragony mogą być wystawiane również przez tych przedsiębiorców, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku ze względu na niską wysokość sprzedaży.

Paragon bez podatku VAT wystawią najmniejsi przedsiębiorcy

Źródło: foto własne, ps

Paragon fiskalny dokumentuje sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych. Choć co do zasady dokumentować mają sprzedaż opodatkowaną, to limit, od którego sprzedaż należy ewidencjonować, jest znacznie niższy. Powoduje to, że również podatnik zwolniony z VAT (bez rejestracji VAT-R) musi dokonać instalacji kasy fiskalnej. Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, przez paragon fiskalny rozumie się przez to wydrukowany przez kasę dla nabywcy w momencie sprzedaży dokument potwierdzający dokonaną transakcję sprzedaż.

W przypadku takiej sprzedaży sprzedaż zafiskalizowana na kasie jest zwolniona z podatku VAT. Paragon w pozycji określającej stawkę podatku VAT, w przypadku podatników, którzy przekroczyli limity zobowiązujące do instalacji kasy fiskalnej, wskazywać będzie stawkę zwolnioną. Wskazuje na to przepis par. 4 w.w. rozporządzenia.

Poniżej limitu też można wystawiać paragony

Podatnicy, którzy nie przekroczyli jeszcze limitów kasy fiskalnej, zobowiązani są ewidencjonować prowadzoną sprzedaż dla celów ewidencji sprzedaży oraz dla celów ewidencji podatku dochodowego. Podatnicy często decydują się w związku z tym na wydawanie paragonów również przed terminem, w którym przepisy zmuszają ich do ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Podatnicy korzystają w takim przypadku z trybu niefiskalnego kasy – przed jej przyjęciem technicznym i przeprowadzeniem jej fiskalizacji (przejściem w tryb fiskalny) lub też stosują drukarki niefiskalne przekazując klientom wydrukowane potwierdzenie sprzedaży. W obu przypadkach nie można mówić o wydaniu klientowi paragonu w ścisłym znaczeniu tego słowa – dokumenty drukowane w trybie niefiskalnym nie stanowią potwierdzenia rejestracji transakcji na kasie fiskalnej w trybie zapisu fiskalnego. Ewidencjonowanie takich czynności nie musi następować automatycznie w KPiR lub ewidencji sprzedaży. Zapisy w księdze przychodów i rozchodów dotyczące przychodów ze sprzedaży wyrobów, towarów handlowych i usług są dokonywane na podstawie wystawionych faktur, a w przypadku sprzedaży nieudokumentowanej fakturami - na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie wykazana jest wartość tych przychodów za dany dzień, o ile nie jest prowadzona ewidencja sprzedaży lub ewidencja przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jeżeli podatnik dokonuje sprzedaży w trybie niefiskalnym i nie wystawia przy tym faktur – nie ma możliwości, by zapisu tego dokonywać raz na miesiąc.

Ewidencja sprzedaży VAT powinna być prowadzona na bieżąco celem sprawdzenia czy podatnik mieści się w limicie sprzedaży, dla której stosuje się limit VAT. Zapisy na postawie tak wydawanych paragonów niefiskalnych dokonywane winny być co najmniej raz dziennie na zakończenie dnia.

Natomiast podatnicy, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokonują zapisów w księdze przychodów i rozchodów na podstawie danych wynikających z raportów dobowych i mogą dokonywać zapisów w księdze na koniec każdego miesiąca, w terminie nie późniejszym niż do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zapisów dokonuje się wówczas na podstawie danych wynikających z raportów miesięcznych skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodu.

Piotr Szulczewski, VAT.pl