Pakiet Konstytucja Biznesu - planowane zmiany w przepisach

Piotr Szulczewski 21.11.2016 09:00 (aktualizacja: )

Zasady wolności działalności gospodarczej oraz „co nie jest zakazane, jest dozwolone” będą stanowiły filary konstytucji dla biznesu - przewidującej pakiet zmian w ustawach dotyczących przedsiębiorców.

Jak eksperci oceniają Konstytucję Biznesu premiera Morawieckiego

Źródło: YAY foto

Pakiet zmian przedstawionych 18.11.2016 r. wpływać ma na warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Trzonem „konstytucji biznesu” stanowi ustawa Prawo przedsiębiorców. Przygotowywany jest też pakiet zmian znoszących bariery regulacyjne i zbędne wymogi biurokratyczne w obszarze prawa podatkowego i rachunkowości.

Nowe zasady uproszczeń prowadzenia działalności gospodarczej

Po wprowadzeniu zmian, dopuszczalne będzie bezterminowe zawieszenie działalności gospodarczej. Likwidacji ulec ma numer Regon. Przedsiębiorcy nie będą musieli również prowadzić książek kontroli. Zezwolenia wydawane mają być w trybie „milczącej zgody” – jeśli organ nie rozpatrzy wniosku o zezwolenie w określonym terminie, uznaje się zezwolenie za wydane. Przedsiębiorca będzie mógł oceniać jakości obsługi w urzędach oraz pracę urzędników, a w przypadku błędów urzędników – będzie mógł otrzymać odszkodowanie. Ostatecznie zniesiony ma być obowiązek posługiwania się pieczątką przez przedsiębiorcę.

Likwidowane mają być również zgody i licencje jako odrębne formy reglamentacji działalności gospodarczej (de reglamentacja szeregu dziedzin działalności gospodarczej, szersza wolność wykonywania zawodu).

Nowe ulgi dla przedsiębiorców

Nie będzie konieczności rejestrowania drobnej działalności zarobkowej. Tzw. działalność nierejestrowa – czyli prowadzona na najmniejszą skalę (przychody miesięczne do 50% minimalnego wynagrodzenia) nie będzie uznawana za działalność gospodarczą. Taka forma dotyczy zwłaszcza drobnego handlu , dorywczo świadczonych usług (np. sporadycznie udzielanych korepetycji) – urzeczywistnienie zasady wolności działalności gospodarczej. W jej przypadku prowadzący nie nabędzie statusu przedsiębiorcy, a w konsekwencji nie będzie zobowiązany płacić składek ZUS, zdrowotnych czy znaczącej części podatków. Niezależnie od powyższej zasady, przedsiębiorcy uprawnieni będą do korzystania z ulgi na start – zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne dla początkujących przedsiębiorców przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Interpretacje przepisów prawa przedsiębiorców

Proponowane zmiany przewidują, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub do państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę innej niż podatki daniny lub opłaty publicznej, w tym składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w odniesieniu do działalności gospodarczej prowadzonej przez niego indywidualnie lub w ramach umowy spółki cywilnej (interpretacja indywidualna).

>>> Czy powstanie nowa instytucja Rzecznika Praw Podatnika? <<<

Niezależnie od powyższych, właściwi ministrowie oraz organy upoważnione ustawowo do opracowywania i przedkładania Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dążą do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa z zakresu działalności gospodarczej, w szczególności wydając z urzędu lub na wniosek Rzecznika Przedsiębiorców ogólne wyjaśnienia przepisów w zakresie działalności gospodarczej, dotyczące praktycznego stosowania tych przepisów (objaśnienia prawne), przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Niezależnie od prawa interpretacji przepisów prawa, wprowadzone ma być prawo do wstrzymania dowolnej kontroli, jeśli zaistnieje poważne podejrzenie naruszenia prawa przez urzędników oraz powołane mają być:

 • Komisja Wspólna Rządu i Przedsiębiorców – jako stałe forum dyskusji i współpracy pomiędzy ministerstwami a przedstawicielami przedsiębiorców,
 • Rzecznik Praw Przedsiębiorców.

Podstawowe zasady przedsiębiorczości

Działalność gospodarcza oparta ma być tak jak do tej pory o zasadę wolności. Dodatkowo wskazano szereg nowych zasad, nieujętych do tej pory w ustawie – o swobodzie działalności gospodarczej. Zasady te mają być wyznacznikiem interpretacyjnym wszystkich przepisów, którą podejmować będą w stosunku do przedsiębiorców sądy lub organy władzy państwowej. Zgodnie z wprowadzanymi zasadami:

 • przedsiębiorca w ramach wykonywanej działalności gospodarczej może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują przepisy prawa. Przedsiębiorca może być zobowiązany do określonego działania tylko na podstawie przepisów prawa. [Zasada „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”],
 • Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów. [Zasada uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów],
 • Organ kieruje się w swoich działaniach zasadą zaufania, zakładając, że przedsiębiorca działa uczciwie, zgodnie z prawem oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów. [Zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy],
 • Jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w tym zakresie pozostają niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego, organ rozstrzyga je na korzyść przedsiębiorcy. [Zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy],
 • Jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsię- biorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wypływ. [Zasada przyjaznej interpretacji przepisów (in dubio pro libertate)],
 • Organy umożliwiają przedsiębiorcom ocenę jakości ich obsługi przez urzędy kierowane przez te organy oraz przez pracowników tych urzędów. [Prawo do oceny jakości obsługi w urzędzie],
 • Organ prowadzi postępowanie w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania. [Zasady pogłębiania zaufania, proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania],
 • Funkcjonariusze publiczni ponoszą odpowiedzialność za naruszenie prawa spowodowane ich zawinionym działaniem lub zaniechaniem, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. [Zasada odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa],
 • Organy bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym. [Zasada pewności prawa],
 • Organ administracji publicznej, w zakresie swojej właściwości, udziela przedsię- biorcy informacji o warunkach podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej. [Zasada udzielania informacji],
 • W sprawach, których charakter na to pozwala, organy powinny dążyć do polubownego rozstrzygania kwestii spornych oraz ustalania praw i obowiązków przedsiębiorców w należących do ich właściwości sprawach, w szczególności poprzez: 1) podejmowanie czynności skłaniających strony do zawarcia ugody; 2) podejmowanie czynności niezbędnych do przeprowadzenia mediacji. [Zasada polubownego rozwiązywania kwestii spornych]
 • Jeżeli na tle przepisu ustawy odrębnej powstają wątpliwości interpretacyjne co do treści uprawnień przedsiębiorcy w zakresie uregulowanym w niniejszej ustawie, stosuje się zawsze odpowiedni przepis niniejszej ustawy, o ile jest on korzystniejszy dla przedsiębiorcy. [Reguła interpretacyjna co do pierwszeństwa stosowania ustawy – Prawo przedsiębiorców]. Pakiet będzie obecnie przedstawiony jako zmiany szeregu ustaw i poddany pracom legislacyjnym.

Piotr Szulczewski, PIT.pl