Otrzymujesz dodatek za rozłąkę? Rozlicz go w deklaracji PIT, oblicz prawidłowo koszty podatkowe

Piotr Szulczewski 05.04.2016 09:00 (aktualizacja: )

Pracownicy oddelegowani do pracy w innej miejscowości niż ich miejsce zamieszkania mogą od pracodawców uzyskiwać dodatek z tytułu pracy wyjazdowej. Wysokość takiego dodatku nie jest regulowana przepisami prawa pracy.

Pracownicy otrzymujący dodatek, powinni prawidłowo rozliczyć jego wartość w deklaracji podatkowej.

Otrzymujesz dodatek za rozłąkę? Rozlicz go deklaracji PIT, oblicz prawidłowo koszty podatkowe

źródło: YAY foto

Prawo do dodatku za rozłąkę wynikać powinno z umowy o pracę lub regulaminu wynagradzania lub układów pracy. Przepisy prawa pracy nie zmuszają pracodawcy do automatycznego naliczania tego składnika wynagrodzenia.

Prawo do dodatków przysługiwać może również z przepisów wydanych dla poszczególnych grup zawodowych. Zastosowanie będą miały przepisy i uregulowania zawarte w:

  • ustawie z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 90, poz. 593 ze zm.),
  • rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania (Dz. U. Nr 174, poz. 1280 ze zm.),
  • rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania (Dz. U. Nr 174, poz. 1279 ze zm.),
  • rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2003r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania (Dz. U. Nr 67, poz. 622),
  • rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości (Dz. U. Nr 66, poz. 597),
  • układach zbiorowych pracy.

W przypadku periodyków prawo do dodatku wynika bezpośrednio z przepisu prawa, a zatem przysługują one z tytułu zaistnienia określonego stanu oraz z faktu przeniesienia pracownika lub funkcjonariusza.

Zwolnienie z PIT dla podatników

W rozliczeniu podatkowym pracownik powinien pamiętać, że zwolnieniu z podatku podlega dodatek za rozłąkę przysługujący na podstawie ustaw, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw lub układów zbiorowych pracy, do wysokości diet za czas podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

W przypadku standardowych umów o pracę nie opartych o periodyki konkretnych grup zawodowych, dodatki za rozłąkę są opodatkowane. Jeżeli prawo do świadczenia wynika z periodyków, istnieje podstawa korzystania ze zwolnienia z podatku (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 2011.07.25, sygn.. akt IBPBII/1/415-465/11/BD).

A zatem w przypadku typowej umowy o pracę, wypłacany dodatek za rozłąkę podlega opodatkowaniu i powinien zostać wskazany w rocznym rozliczeniu Pit jako przychód.

Koszty podatkowe – podwyższone dla dojeżdżających pracowników, uzyskujących dodatek

Pracownicze koszty uzyskania przychodu są odpowiednio podwyższane dla pracowników zamiejscowych i wynoszą:

  • 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1668 zł 72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
  • nie mogą przekroczyć łącznie 2502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Podwyższenia kosztów nie stosuje się jednak, w przypadku, gdy pracownik otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy, z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu.

Otrzymywanie dodatku za rozłąkę nawet podlegającego opodatkowaniu powoduje, że pracownik nie ma zatem prawa rozliczać podwyższonych kosztów podatkowych.

Piotr Szulczewski, PIT.pl