Ostatnie dni na złożenie PIT-8C

14.02.2012 09:00 (aktualizacja: )

Zostały ostatnie dwa tygodnie na złożenie informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych na deklaracji PIT-8C.

Osobami zobowiązanymi do złożenia deklaracji są płatnicy stypendiów, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jej jednostki organizacyjne a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które:

  1. dokonują wypłaty należności lub świadczeń wymienionych w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od których nie są zobowiązane do poboru zaliczek na podatek dochodowy lub poboru zryczałtowanego podatku dochodowego. Chodzi tu w szczególności o kwoty wypłacane po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego osobie wskazanej przez zmarłego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, czy też alimenty, stypendia, dotacje.
  2. pośredniczą w obrocie papierami wartościowymi, nabywają udziały w spółkach mających osobowość prawną, realizują prawa z papierów wartościowych co wpływa na osiąganie przez podatnika dochodu (art. 30b ust. 2).
Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-8C (5)Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

Deklarację PIT-8C należy złożyć do końca lutego następującego po roku podatkowym do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.
 

UWAGA! Od 1 stycznia 2012 roku przestaje obowiązywać formularz PIT-8S składany przez podmioty wypłacające stypendia uczniom i studentom. Od tego roku podatnicy zobowiązani są zatem złożyć swoje zeznanie nie na deklaracji PIT-8S jak dotychczas, lecz na deklaracji PIT-8C.

Iwona Karkus