ORD-TK, ORD-U, ORD-W1 – nowe wzory druków

Piotr Szulczewski 09.11.2015 10:00 (aktualizacja: )

Od 1 stycznia 2016 r. zmianie ulegną informacje o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób (ORD-TK), o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) oraz o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy) (ORD-W1).

ORD-TK, ORD-U, ORD-W1 – nowe wzory druków

Źródło: YAY foto

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji na pisemne żądanie organu podatkowego - o zdarzeniach wynikających ze stosunków cywilnoprawnych albo z prawa pracy, mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego osób lub jednostek, z którymi zawarto umowę. Informacja taka sporządzana jest na druku ORD-TK.

Bez wezwania natomiast osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego. Informację tę przekazać należy na druku ORD-U.

Odpowiednio te same podmioty obowiązane są do gromadzenia, sporządzania i przekazywania, bez wezwania przez organ podatkowy, informacji o wynagrodzeniach za świadczone na ich rzecz usługi (wykonywaną pracę), wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, świadczącym te usługi (wykonującym pracę), jeżeli:

  • w związku z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innymi ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, może to mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego osób otrzymujących wynagrodzenie;
  • podmiot będący nierezydentem bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu lub kontroli podmiotu, którego dotyczy obowiązek informacyjny, albo posiada udział w kapitale tego podmiotu uprawniający do co najmniej 5% wszystkich praw głosu. Te dane przekazywane są na druku ORD-W1.

Nowe wersje druków ORD-W1, ORD-U oraz ORD-TK

Zmiana obowiązujących do tej pory druków wynika z konieczności:

  • wprowadzenia na nich nowych zasad korekty – zgodnie z nowymi zasadami nie będzie ona wymagała pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty,
  • wprowadzeniem w tych deklaracjach możliwości złożenia podpisu przez pełnomocnika; do tej pory druki te nie przewidywały pola na wskazanie, w jakim charakterze działa podpisujący daną deklarację,
  • ujednolicenia wyglądu deklaracji oraz wprowadzenia zmian dostosowawczych. (m.in. w miejsce oznaczania naczelnika urzędu skarbowego jako kierującego urzędem wskazanie na niego jako na wykonującego zadania za pomocą urzędu skarbowego).

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., nie są przewidziane zasady przejściowe, w szczególności prawo korzystania z dotychczas obowiązujących wersji druków.

Piotr Szulczewski, PIT.pl