Opóźniony zwrot nadpłaty z deklaracji PIT nie zawsze oprocentowany

Piotr Szulczewski 08.07.2015 09:00 (aktualizacja: )

Zdarzają się przypadki, w których organ skarbowy nie musi naliczać i zwracać podatnikowi nadpłaty powiększonej o odsetki za zwłokę nawet, jeżeli zwrotu nadpłaty podatku dokona po upływie ostatecznego terminu.

Opóźniony zwrot nadpłaty z deklaracji PIT nie zawsze oprocentowany

Źródło: East News

Organ podatkowy nie jest zobowiązany do zwrotu nadpłaty wraz z odsetkami za zwłokę, jeżeli wartość zwrotu nie przekracza 11,60 zł, czyli gdy kwota nadpłaty nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. Nadpłaty tej wysokości w ogóle nie podlegają oprocentowaniu.

Jeżeli wartość wykazanej w deklaracji rocznej nadpłaty przekracza 11,60 zł, odsetki należą się niezależnie od wysokości tych odsetek.

Nadpłaty podlegają oprocentowaniu w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych, które wynoszą w pierwszej połowie 2015 r. 8% w stosunku rocznym.

Odsetki do 50 groszy nie podlegają zwrotowi

Oprocentowanie nadpłat podobnie jak oprocentowanie zaległości podatkowych, podlega zaokrąglaniu. Nadpłaty i zaległości zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. W przypadku zatem, gdy odsetki za zwłokę wynoszą mniej niż 50 groszy, to nadpłata podlegać będzie zwrotowi bez podwyższenia o odsetki, które zaokrąglone zostaną do zera złotych.

Oblicz wysokość odsetek podatkowych

Naliczanie odsetek, gdy wszczęto postępowanie korygujące zeznanie podatkowe

Jeżeli podatnik skoryguje zeznanie podatkowe, a nadpłata z korekty nie zostanie mu zwrócona, odsetki za zwłokę należą się, lecz za inny okres, niż przy standardowej deklaracji składanej terminowo do końca stycznia (PIT-28, PIT-16A) czy kwietnia (pozostałe deklaracje PIT). Odsetki należą się wówczas od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem (nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania rocznego PIT), chyba że do opóźnienia w zwrocie nadpłaty przyczynił się podatnik, płatnik lub inkasent.

Gdy wygaśnie prawo do zwrotu nadpłaty

Zdarzyć się może, że podatnicy zapomną o prawie do nadpłaty, a organ skarbowy nie dokona zwrotu, mimo że jest do tego zobowiązany. Prawo do zwrotu nadpłaty podatku wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu. W takim przypadku podatnik nie ma również możliwości ubiegać się o zwrot odsetek naliczanych w okresie tych 5 lat.

Piotr Szulczewski, PIT.pl