Pobierz e-pity 2019

Opłata skarbowa może zostać zwrócona

03.01.2014 09:00 (aktualizacja: )

Wielokrotnie spotykamy się z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej za wykonanie określonej czynności – złożenie pełnomocnictwa, wydanie zaświadczenia. Zdarza się jednak również, iż pomimo zapłaty określonej kwoty, podatnik nie uzyskuje tego, co zamierzał uzyskać. Ma on wtedy prawo do zwrotu opłaty skarbowej, jednakże musi poczynić ku temu odpowiednie kroki.

Opłata skarbowa zostanie zwrócona tylko w dwóch przypadkach:

  • dla czynności urzędowych – gdy pomimo uiszczenia odpowiedniej kwoty tej czynności urzędowej nie dokonano,
  • dla wydania zaświadczenia lub zezwolenia (koncesji, pozwolenia) – gdy pomimo uiszczenia odpowiedniej kwoty takiego zaświadczenia, czy też zezwolenia nie wydano.

Nie ma przy tym znaczenia przyczyna, która spowodowała skutek w postaci braku wykonania tej czynności urzędowej, czy brak wydania zaświadczenia. Ważnym dla zwrotu jest jedynie ustalenie faktu, czy określona opłata może być powiązana ze skutkiem w postaci wykonaniem danej czynności urzędowej lub wydaniem zaświadczenia. A więc organ nie może powoływać się na podejmowanie określonych czynności w celu osiągnięcia zamierzonego rezultatu, nie może również powoływać się na winę wnioskodawcy przy braku dokonania danej czynności urzędowej.

Zwrot opłaty skarbowej nie następuje z mocy prawa, a jedynie na wniosek, który nie może być złożony później niż po upływie 5 lat od końca roku, w którym dokonano zapłaty. Wniosek taki składa się do właściwego organu podatkowego, który w sprawach opłaty skarbowej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Właściwość miejscowa tego organu jest ustalana następująco:

  • dla dokonania czynności urzędowej – organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie,
  • dla złożenia pełnomocnictwa – organ podatkowy właściwy ze względu na złożenie dokumentu.

Dopuszcza się również złożenie wniosku o zwrot opłaty skarbowej w sposób pośredni, a więc do organu administracji, który był zobowiązany do dokonania czynności urzędowej lub wydania zezwolenia lub zaświadczenia. Ten tryb wniosku o zwrot opłatę skarbowej przyspiesza tę procedurę z uwagi na fakt, że organ przekazuje ten wniosek do właściwego organu podatkowego i ma obowiązek załączyć niezbędne dokumenty do dokonania zwrotu. W przypadku złożenia wniosku do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta ma on obowiązek wezwać odpowiedni organ administracji do przekazania dokumentów, co powoduje wydłużenie procedury.

Zwrot opłaty skarbowej następuję za pośrednictwem rachunku bankowego lub w gotówce, po uprzednim wydaniu decyzji określającej wysokość zwrotu.

Mateusz Teodorczuk Konsultant podatkowy Russell Bedford Poland Sp. z o.o.