Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Nowy limit 30-krotności ZUS 2023. Ograniczenia składek emerytalnej i rentowej

Katarzyna Sudaj 18.11.2022 05:49 (aktualizacja: )

W ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych wskazano limit rocznej podstawy wymiaru składek ZUS (emerytalnej i rentowej) oraz miesięczne ograniczenie dla podstawy dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe. Obwieszczenie w Monitorze Polskim i komunikat ZUS określają limity na 2023 rok.

Roczny limit podstawy wymiaru składki emerytalnej i rentowej

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity do aktu z Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887) art. 19. 1. stanowi „Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 6 i 7, w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej (..).”


Źródło: shutterstock.com

Pod koniec października w Monitorze Polskim opublikowano Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 1014). 

Na podstawie przyjętej kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w wysokości 6935 zł ustalono, że kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 wynosi 208.050 zł. Dotychczasowy limit na 2022 rok wynosi 177.660 zł.

Ograniczenia składek ZUS - limity wymiaru
Emerytalne i rentoweChorobowe
OkresLimit rocznyOkresLimit miesięczny
2021157.770,00 złI-XII 202113.147,50 zł
2022177.660,00 złI-XII 202214.805,00 zł
2023208.050,00 złI-XII 202317.337,50 zł

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

Po przekroczeniu tego limitu, nie pobiera się składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od nadwyżki ponad kwotę ograniczenia.

Roczne ograniczenie ma też zastosowanie do podstawy wymiaru składki na FEP.

Limit miesięczny dla dobrowolnej składki chorobowej

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity do aktu z Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887) czytamy: Art. 20. 3. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 10. 4. Prezes Zakładu ogłasza kwotę 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w trybie określonym w art. 19 ust. 10, kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Prezes ZUS w komunikacie z 28 października 2022 r. podał, że w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, stosuje się limit miesięczny w wysokości 17.337,50 zł.

Limit 30-krotnościZUS