Odpisy na ZFŚS w 2014 roku bez zmian

Iwona Maczalska 10.10.2013 09:00 (aktualizacja: )

10.10 Odpisy na ZFŚS w 2014 roku bez zmian

Iwona MaczalskaKwoty odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2014 roku pozostaną na niezmienionym poziomie. Wynika to z art. 1 projektu tzw. ustawy okołobudżetowej na rok 2014.

Tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

Do końca 2011 roku naliczania odpisów na ZFŚS dokonywało się corocznie na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny. Od stycznia 2012 roku sposób naliczania odpisów uległ zmianie. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej umieściło w ustawie o ZFŚŚ nowy artykuł 5a zgodnie z którym przez przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej należy rozumieć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 roku ogłoszone przez prezesa GUS.
 

ZFŚS - działalność socjalna

Kwoty te podtrzymuje również art. 5c, który w myśl projektu tzw. ustawy okołobudżetowej ma zostać dodany do ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W myśl artykułu przez przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej należy rozumieć właśnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 roku ogłoszone przez prezesa GUS.

Kwoty odpisów podstawowych obowiązujących w 2014 roku przedstawia poniższa tabela:
 

ODPISY OBOWIĄZKOWE

Zatrudnieni

Procent wynagrodzenia

Kwota bazowa

Wysokość odpisu w 2013 roku

Na jednego zatrudnionego

37,50%

2917,14 z ł
 

*przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 roku

1093,93 zł

Na jednego zatrudnionego w szczególnych warunkach

50%

1458,57 zł

Na jednego młodocianego pracownika

I rok nauki 5%

145,86 zł

II rok nauki 6%

175,03 zł

III rok nauki 7%

204,20 zł

Równowartość obowiązkowych odpisów podstawowych pracodawca będzie musiał przekazać na rachunek bankowy Funduszu do 30 września 2014 roku, przy czym termin wpłaty pierwszej raty w wysokości 75% równowartości kwoty podstawowej odpisu minie 2 czerwca 2014 roku.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Iwona Maczalska
VAT.pl