Odliczenie 100% VAT od aut - szansa na pełne odliczenie czy tylko potencjalna możliwość?

26.03.2014 10:00 (aktualizacja: )

26.03 Odliczenie 100% VAT od aut - szansa na pełne odliczenie czy tylko potencjalna możliwość?

Absolutną nowością jest możliwość odliczenia 100% VAT w przypadku dowolnego typu pojazdu samochodowego, w tym samochodu osobowego, jeżeli będzie on wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Podatnik będzie musiał jednak przekonać organy skarbowe, że: „sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą

Ustawodawca tą ogólną normę uszczegóławia wskazując wprost na warunki, które należy spełnić aby w sposób bezpieczny można było skorzystać z możliwości odliczenia 100% VAT.

Lista pojazdów z pełnym i 50% odliczeniem VAT

Należą do nich:


a) złożenie informacji o samochodach, które podatnik ma zamiar wykorzystywać wyłącznie na cele działalności gospodarczej.

Powinna ona zostać złożona w urzędzie skarbowym w terminie 7 dni od dnia w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami (formularz VAT-26). Wskazane jest więc złożenie tego zawiadomienia w zasadzie niezwłocznie po dniu zakupu samochodu lub zawarcia umowy leasingu, najmu lub nawet zapłaty zaliczki na poczet przyszłej dostawy tego samochodu.

Jeżeli termin w/w nie zostanie dochowany prawo do odliczenia 100% VAT będzie następowało dopiero od dnia złożenia tej informacji.

Dla pojazdów samochodowych, które zostały nabyte lub są użytkowane na podstawie umowy leasingu zawartej przed 1 kwietnia 2014 r. informację w/w należy złożyć w terminie 7 dni od dnia dokonania pierwszego wydatku następującego po 1 kwietnia 2014 r. Tak więc należałoby tego dokonać zaraz na początku kwietnia 2014 r. Ewidencja przebiegu pojazdu dla tych aut powinna być założona od dnia 1 kwietnia 2014 r.

b) prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu

Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać

 1. numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;
 2. dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;
 3. stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
 4. wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:
  1. kolejny numer wpisu,
  2. datę i cel wyjazdu,
  3. opis trasy (skąd - dokąd),
  4. liczbę przejechanych kilometrów,
  5. imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem

- potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;

 1. liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Uwaga! Jeżeli w wyniku kontroli ewidencji lub ustalenia przez organ skarbowy innego stanu faktycznego (np. auto byłoby tylko raz użyte na potrzeby prywatne przedsiębiorcy lub jego pracowników) podatnik zobowiązany jest „oddać” nieprawidłowo odliczony VAT wraz z odsetkami oraz narażony jest na dość wysokie sankcje karnoskarbowe (do 720 stawek dziennych).

W praktyce trudno przewidzieć w jaki sposób organy skarbowe będą weryfikować rzetelność wpisów w ewidencji przebiegu pojazdu. Biorąc jednak pod uwagę m.in. sformułowania zawarte w uzasadnieniu do projektu ustawy należy przyjąć, że obszar ten będzie cieszył się szczególnym zainteresowaniem kontrolujących. Oprócz standardowego sprawdzenia prawidłowości wpisów w ewidencji przebiegu pojazdu (np. w zakresie rzeczywistej długość tras deklarowanych, zgodności wpisów do ewidencji ze stanem licznika samochodu), kontrolowany może być faktyczny sposób użytkowania samochodów przez pracowników. Może się to odbywać np. poprzez sprawdzanie miejsc parkowania samochodów na początek i koniec dnia pracy. Nieobecność tych samochodów na miejscach wskazanych jako parkingi firmowe lub na miejscach ogólnie dostępnych „pod firmą”, może prowadzić organy kontroli do twierdzenia, że są one używane przez pracowników do dojazdów z miejsca zamieszkania do pracy lub do innych jazd prywatnych poza godzinami pracy, co stanowiło przesłankę do zakwestionowania 100% odliczenia VAT od tych samochodów.

Decydując się więc na 100% odliczenia VAT przedsiębiorca będzie musiał rozważyć, czy w jego konkretnej sytuacji będzie możliwe udowodnienie użytkowania samochodu w 100% do prowadzenia działalności gospodarczej.

Opracował Mariusz Raszczyk
Doradca podatkowy w Kancelarii „Verum” s.c.