Odlicz wyjazd do sanatorium w PIT

Wydatki poniesione przez podatnika na wyjazd do sanatorium mogą być odliczone przez niego w zeznaniu rocznym PIT. Taką odpłatność można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Wydatki na wyjazd do sanatorium uzdrowiskowego można odliczyć w PIT jednak w ograniczonym zakresie. O tym, jakie to ograniczenia opowiadają Krzysztof Groborz i Maciej Pniewski, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna.

Kto może rozliczyć omawiany wydatek?

Uprawnienie do rozliczenia omawianych wydatków nie przysługuje wszystkim podatnikom. Możliwość taką mają jedynie:

  1. podatnicy będący osobami niepełnosprawnymi oraz
  2. podatnicy utrzymujący osoby niepełnosprawne, przy czym w każdym z tych przypadków wydatek musi bezpośrednio dotyczyć osoby niepełnosprawnej.

Za osobę niepełnosprawną uważa się w tym zakresie osobę, która posiada a) orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (albo orzeczenie o niepełnosprawności wydane na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.), b) decyzję o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty socjalnej albo c) orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16-go roku życia.

Czy jeżeli odliczenia dokonuje osoba, na której utrzymaniu jest niepełnosprawny – musi ona spełniać dodatkowe wymogi?

Jeżeli odliczenia pragnie dokonać podatnik, na którego utrzymaniu znajduje się osoba niepełnosprawna, konieczne jest spełnienie jeszcze dwóch dodatkowych warunków. Osoba niepełnosprawna, której dotyczy wydatek, po pierwsze nie może osiągać dochodów przekraczających kwotę 9120 zł, a po drugie musi być osobą bliską dla podatnika. Za osoby bliskie uważa się: współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów oraz synowe.

Jakie jeszcze są ograniczenia w skorzystaniu przy rozliczeniu wyjazdów do sanatorium?

Drugie istotne ograniczenie dotyczy rodzaju wydatków. Ustawodawca nie pozwala bowiem na rozliczenie wszelkiego rodzaju kosztów związanych z wyjazdem do sanatorium uzdrowiskowego.

Uwzględnić w zeznaniu rocznym można więc jedynie wydatki poniesione na:

  1. odpłatność za pobyt na leczeniu w sanatorium uzdrowiskowym oraz
  2. odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na leczeniu w sanatorium uzdrowiskowym.
<< czytaj całość

Barbara Sielicka
Bankier.pl
b.sielicka@bankier.pl