Od 2017 r. podatek dochodowy CIT niekiedy wyniesie 15%, a nie 19% jak do tej pory

Piotr Szulczewski 26.02.2016 09:00 (aktualizacja: )

Od 2017 r. podatek dochodowy CIT niekiedy wyniesie 15%, a nie 19% jak do tej pory

Ministerstwo Finansów wskazało nowe zasady opodatkowania podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z zaproponowanymi zasadami,stawka podatku CIT zależna będzie od wielkości podatnika, a jej wysokość dla mniejszych podmiotów zostanie obniżona do 15%.


Od 2017 r. podatek dochodowy CIT niekiedy wyniesie 15%, a nie 19% jak do tej pory

Źródło: YAY foto

Od 2017 r. podatek CIT (dochodowy od osób prawnych) ma wynosić:

  • 19% podstawy opodatkowania;
  • 15% podstawy opodatkowania - w przypadku małych podatników, a także innych podatników niż mali w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

Małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Przeliczenia kwoty dokonać należy według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

>>> Komu PiS naprawdę obniży podatki? Tylko co dziesiątej firmie <<<

Ograniczenia w przekształceniach i optymalizacji

Zastosować niższą stawkę podatku starać się będą z pewnością również większe podmioty, zainteresowane obniżeniem swoich należności podatkowych (m.in. poprzez przekształcenia lub podział w taki sposób, by spełniać warunki do kwalifikowania ich jako małych podatników). Proponowana nowelizacja wprowadza w tym zakresie szereg ograniczeń. Stawki 15% CIT nie zastosują w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym podatnicy, którzy zostali utworzeni:

  • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników CIT, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo
  • w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo
  • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiły te zdarzenia, w zaokrągleniu do 1 000 zł, albo
  • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki niemające osobowości prawnej wnoszące - tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika - składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

Dodatkowo ograniczeniu podlega również zastosowanie stawki 15% u tych podmiotów, które zostały utworzone w jeden z powyżej wskazanych sposobów - po dniu ogłoszenia niniejszej ustawy, a przed dniem 1 stycznia 2017 r. W ich przypadku - w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r. zastosowanie znajdzie stawka 19% CIT.

Natomiast podatnicy CIT, u których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2017 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2016 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy dotychczasowe – a zatem również w roku 2017 będą zobowiązani stosować 19% stawkę podatku CIT.

Piotr Szulczewski, VAT.pl 

Zdaniem Ministerstwa Finansów

Z opublikowanej przez Ministerstwo Finansów informacji wynika, że z obniżonej 15-procentowej stawki podatku dochodowego od osób prawnych będzie mogło skorzystać blisko 400 tys. (czyli ok. 90 proc) podatników CIT.

Zmiany będą neutralne dla sektora finansów publicznych, gdyż ubytek spowodowany mniejszymi wpływami wynikającymi ze stosowania 15% stawki podatku, w wys. ok 270 mln zł rocznie, będzie skompensowany dodatkowymi dochodami wynikającymi z uszczelnienia systemu podatku dochodowego. „Uproszczenie i uszczelnienie to zasady którymi będziemy się kierować tworząc prawo podatkowe. Dlatego obniżamy stawki dla rozpoczynających działalność, jednocześnie zamykamy luki podatkowe, którymi wyciekały pieniądze" – argumentuje minister finansów Paweł Szałamacha.