Obniżenie wpłaty finansowanej przez pracownika

Gazeta Podatkowa

Przedsiębiorcy z tzw. czwartego i zarazem ostatniego etapu wdrażania pracowniczych planów kapitałowych przystąpili już do programu. To oznacza, że duża część z nich po raz pierwszy będzie musiała odprowadzić wpłaty na rachunki uczestników PPK. Pracownicy, którzy zarabiają najmniej, mają możliwość obniżenia kwoty swojej podstawowej wpłaty. Jakie obowiązki ma wówczas pracodawca?

Wpłata pracownika

Podstawowa wpłata osoby zatrudnionej ustalona została na poziomie 2% wynagrodzenia.

Obniżenie wpłaty finansowanej przez pracownika
Źródło: shutterstock.com

Uczestnik PPK może zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia. Aby podmiot zatrudniający odprowadzał wpłatę dodatkową finansowaną ze środków pracownika, wymagane jest złożenie stosownej dyspozycji w tym zakresie.

Możliwość obniżenia wpłaty

Podmiot zatrudniający ma obowiązek poinformowania uczestnika PPK o możliwości obniżenia wysokości wpłaty podstawowej.

W przypadku osób, których wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% wartości minimalnego wynagrodzenia (w 2021 r. jest to kwota 3.360 zł, tj. 2.800 zł × 120%), wpłata podstawowa może zostać obniżona nawet do 0,5% wynagrodzenia. Przy czym 0,5% jest wartością minimalną, co nie oznacza, że jedynie dopuszczalną (może to być obniżenie np. do 1,5% czy 1%).

Poza tym wielkość etatu nie ma tu znaczenia. Polski Fundusz Rozwoju w wyjaśnieniach zamieszczonych na stronie internetowej www.mojeppk.pl wskazał, że: "(...) uprawnienie do obniżenia wpłaty do PPK finansowanej przez uczestnika jest uzależnione wyłącznie od wysokości osiąganego wynagrodzenia. A zatem osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę nawet w niepełnym wymiarze czasu pracy są uprawnione do złożenia deklaracji o obniżeniu wpłaty podstawowej, o ile ich wynagrodzenie nie przekracza kwoty 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że nie przeliczamy wynagrodzenia takiej osoby do pełnego etatu".

W sytuacji gdy pracownik obniży wysokość deklarowanej wpłaty podstawowej, pracodawca nie może zrobić tego samego i nadal musi odprowadzać wpłatę w wysokości odpowiadającej wartości 1,5% wynagrodzenia.

Jednakże, aby wpłata została obniżona, pracownik musi złożyć stosowną deklarację, w której samodzielnie określi wysokość obniżonej wpłaty.

Deklarację o wysokości wpłaty podstawowej uczestnik PPK składa w miesiącu, w którym jego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł nie przekroczy kwoty 120% minimalnego wynagrodzenia. Wpłata podstawowa w obniżonej wysokości obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złoży uwzględnioną przez podmiot zatrudniający deklarację.

Obowiązki pracodawcy

Podmiot zatrudniający nie uwzględnia deklaracji o obniżeniu wpłaty podstawowej w każdym miesiącu, w którym wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane w tym podmiocie przekroczy kwotę limitu. Oznacza to, że w miesiącach, w których uczestnik otrzyma wynagrodzenie wyższe od kwoty 120% minimalnego wynagrodzenia, pracodawca zobowiązany jest naliczyć wpłatę podstawową do PPK w wysokości 2% (przykład).

Gdy uczestnik PPK przepracuje tylko część miesiąca z usprawiedliwionych przyczyn takich jak: absencja chorobowa czy urlop bezpłatny, ale podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, osiągana z tytułu umowy o pracę w przeliczeniu na pełny miesiąc, będzie wyższa niż kwota 120% minimalnego wynagrodzenia (kwota zagwarantowana w umowie o pracę), wówczas osoba zatrudniona w danym miesiącu nie ma prawa do złożenia deklaracji obniżenia wpłaty podstawowej i pracodawca (nawet jeśli taka deklaracja zostanie mu złożona) nie uwzględnia jej i odprowadza wpłatę w wysokości 2% wynagrodzenia.

Odpowiedzialność pracownika

Jeżeli pracownik zatrudniony jest w kilku miejscach, musi samodzielnie zsumować wynagrodzenie uzyskiwane przez siebie ze wszystkich stosunków zatrudnienia, z których jest objęty obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. W przekazywanej pracodawcy deklaracji składa oświadczenie o treści: "Oświadczam, że spełniam warunki do skorzystania z możliwości obniżenia wpłaty podstawowej do PPK finansowanej z mojego wynagrodzenia, tzn. moje wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł, w bieżącym miesiącu, nie przekroczyło kwoty 120% minimalnego wynagrodzenia". Tym samym to on ponosi odpowiedzialność za prawidłowość ustalenia możliwości skorzystania z preferencji.

Ustawodawca w ustawie o PPK jasno wskazał, że podmiot zatrudniający nie ponosi odpowiedzialności za brak lub błędne obliczenie, pobranie lub dokonanie wpłaty, jeżeli jest to spowodowane przekazaniem podmiotowi zatrudniającemu przez osobę zatrudnioną błędnych informacji, skutkujących błędnym ustaleniem w przedmiocie podlegania przez daną osobę zatrudnioną obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu zatrudnienia w tym podmiocie zatrudniającym.

Przykład

Pan Bolesław Kowalski złożył deklarację w zakresie obniżenia wpłaty podstawowej do PPK do 0,5%. Jego wynagrodzenie osiągane z tytułu wykonywania umowy o pracę wynosi 2.800 zł. Jednak w maju br. zostanie mu wypłacona premia w wysokości 1.500 zł.

Zatem w maju br. Pan Bolesław osiągnie wynagrodzenie wyższe od kwoty 120% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2021 r., tj. powyżej kwoty 3.360 zł. Oznacza to, że w maju br. pracodawca nie będzie uwzględniał złożonej deklaracji i odprowadzi wpłatę podstawową do PPK w wysokości 2% wynagrodzenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.)


autor: Kinga Romas
Gazeta Podatkowa nr 38 (1809) z dnia 2021-05-13

Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

PPK emerytura