Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Nowe wzory deklaracji CIT oraz nowe wersje dotychczasowych deklaracji CIT na rok 2018

Piotr Szulczewski

Ministerstwo Finansów opracowało nowe wersje deklaracji dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Stosować je należy do rozliczeń roku 2018. Rozliczenia za 2017 rok lub rok obrotowy który różny jest od roku kalendarzowego i rozpoczął się przed 2018 r. dokonać można na dotychczasowych wersjach deklaracji.

Zmianie uległ szereg deklaracji, wprowadzono również nowe deklaracje. Zmiany w obecnych zasadach rozliczeń i deklarowania wynikają z wprowadzenia szeregu nowelizacji w podatku CIT w zakresie:

 • wprowadzenia podziału na źródła dochodów – zyski kapitałowe i inne źródła przychodów,
 • rozliczeń podatkowej grupy kapitałowej,
 • wprowadzenia tzw. minimalnego podatku dochodowego,
 • ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Nowe deklaracje CIT za 2018 r.

Nowymi drukami dotyczącymi podatku dochodowego od osób prawnych będą:

 • Formularz CIT/MIT składany przez podatników obowiązanych do zapłaty tzw. minimalnego podatku dochodowego od przychodów z najmu (dzierżawy itp.) budynków. W formularzu tym będą wykazywane m.in. dane dot. nazwy środka trwałego, jego wartości początkowej (zmiany wartości tego środka mające miejsce w ciągu roku podatkowego), czy też wysokość przychodów podatnika w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.
 • Formularz CIT-8AB skierowany jest do PGK (podatkowej grupy kapitałowej). Wyeliminuje on z obiegu dwie dotychczas stosowane deklaracje i połączy je w jedną, tj. CIT-8A i CIT-8B,
 • Formularz CIT-PGK dotyczący przedstawienia informacji o wysokości dochodu przez poszczególne spółki tworzące PGK; CIT-PGK będzie załącznikiem do CIT-8AB.
 • Formularze CIT/8S oraz CIT/8SP dotyczące przedstawienia informacji o wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Formularze uwzględniać mają dane identyfikacyjne przedsiębiorcy, dane dotyczące wielkości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, pozwalające na ustalenie dopuszczalnej pomocy publicznej oraz dane pozwalające na ustalenie wielkości zwolnienia podatkowego w podatku CIT z tytułu prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej działalności gospodarczej.

Deklaracje CIT zmieniane od rozliczenia roku 2018 r.

Zmiany obejmują następujące deklaracje podatkowe od 2018 r.:

 • wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-6R),
 • wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-6AR),
 • wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców (CIT-9R),
 • wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-10Z),
 • wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR (CIT-11R),
 • wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8),
 • wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8AB),
 • oświadczenia podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów
 • z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-5),
 • informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku (CIT-8/O),
 • informacji podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych / przekazanych darowiznach (CIT-D),
 • informacji o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend
 • oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-7),
 • informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku
 • dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium
 • Rzeczypospolitej Polskiej (IFT-2/IFT-2R),
 • informacji o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów
 • poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (CIT/BR),

Wzory stosuje się do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2018 r. Płatnicy i podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2018 r. oraz zakończył się po dniu 31 grudnia 2017 r., do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) w tym roku podatkowym, stosują wzory formularzy w brzmieniu dotychczasowym.