Nowe wzory deklaracji CIT na 2018 rok

Katarzyna Sudaj

29 czerwca br. opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie zawierające nowe wzory druków CIT obowiązujące w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych dla przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 roku.

Najnowsze rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. 2018 poz. 1268) określa aż 17 nowych wersji druków podatkowych:

 1. CIT-6R deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. CIT-6AR deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
 3. CIT-9R deklaracji o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców;
 4. CIT-10Z deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. CIT-11R deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR;
 6. CIT-8 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych;
 7. CIT-8AB zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych;
 8. CIT-5 oświadczenia podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
 9. CIT-8/O informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku;
 10. CIT-D informacji podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach;
 11. CIT-7 informacji o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
 12. IFT-2/IFT-2R informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 13. CIT/BR informacji o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową;
 14. CIT/MIT informacji o środkach trwałych oraz przychodach składanej przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o któ- rym mowa w art. 24b ustawy;
 15. CIT/8S informacji o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia;
 16. CIT/8SP informacji o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia;
 17. CIT/PGK informacji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową.

Znajdą one zastosowanie do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2018 r.

pobierz nowe druki CIT na 2019 rok

Płatnicy i podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2018 r. oraz zakończył się po dniu 31 grudnia 2017 r., do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) w tym roku podatkowym stosują wzory formularzy w brzmieniu dotychczasowym.