Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Nowe limity rozliczania w kosztach podatkowych należności od kapitału obcego (pożyczki, leasing itp.)

Piotr Szulczewski 31.07.2017 09:00 (aktualizacja: )

Nowe limity rozliczania w kosztach podatkowych należności od kapitału obcego (pożyczki, leasing itp.)

Nie tylko między podatnikami powiązanymi, jak ma to miejsce obecnie, ale między wszystkimi podatnikami, nie będzie można swobodnie – pod względem podatkowym – dokonywać rozliczeń z tytułu zaciągniętych pożyczek. Obecnie stosowane zasady cienkiej kapitalizacji dotyczące podmiotów zaangażowanych kapitałowo co najmniej w 25% w udziały (akcje) spółki – dłużnika – zostaną zastąpione i obejmą wszystkie podmioty udzielające sobie wsparcia finansowego.

Nowe limity rozliczania w kosztach podatkowych opłacanych należności od kapitału obcego
Źródło: YAY foto

Zgodnie z nowelizacją, która ma wejść w życie do 2019 r. nadwyżka kosztów finansowania zewnętrznego podlega odliczeniu (zaliczeniu do kosztów) w okresie rozliczeniowym, w którym koszty te zostały poniesione, jedynie do wysokości 30% wyniku finansowego podatnika przed uwzględnieniem odsetek, opodatkowania, deprecjacji i amortyzacji (EBITDA). Nowelizacja obejmie wyłącznie podatników podatku CIT – w podatku PIT podatnicy będą mogli rozliczać pożyczki na dotychczasowych zasadach.

Podatnik, u którego pożyczki przekroczą limit 30% wartości EBITDA, nadwyżki nie będzie mógł rozliczać w kosztach danego roku podatkowego. Zachowa on jednak uprawnienie do przeniesienia tej nadwyżki i rozliczenia jej w kosztach w następnych, kolejno przypadających po sobie pięciu latach podatkowych. Istotne, że wprowadzony zostanie dodatkowo limit kwotowy finansowania zewnętrznego, w przypadku którego wyliczenie procentowe nie obowiązuje. Proponowane jest, by limit ten wyniósł od 2019 r. 120.000 zł (chodzi o kwotę nadwyżki płaconej przez podatnika w ramach finansowania zewnętrznego, a nie kwotę całego zadłużenia, a zatem będzie to limit płaconych w danym roku odsetek, kosztów finansowania itp.). Dodatkowe odstępstwa od reguły 30% EBITDA posiadać będą instytucje finansowe, zakłady ubezpieczeń oraz podmiotów składających skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

<< Zmiany w PIT i CIT 2018 - 2019 >>

Jednocześnie zmianie ulegnie zakres czynności, jakie uznawane będą za finansowanie zewnętrzne, podlegające powyższemu limitowaniu. Będzie on bardzo szeroki i obejmie nie tylko odsetki od pożyczek w potocznym tego słowa znaczeniu – za finansowanie zewnętrzne uznać będzie trzeba wszystkie wydatki z tytułu odsetek od wszystkich form zadłużenia, inne koszty ekonomicznie równoważne odsetkom i wydatki poniesione w związku z pozyskiwaniem finansowania, zgodnie z definicją w prawie krajowym, w tym – choć nie tylko – płatności w ramach pożyczek partycypacyjnych, odsetki kalkulacyjne z tytułu takich instrumentów jak obligacje zamienne i obligacje zerokuponowe, kwoty w ramach alternatywnych uzgodnień dotyczących finansowania, takich jak finansowanie typu islamskiego, element odsetkowy finansowania w przypadku płatności z tytułu leasingu finansowego, odsetki skapitalizowane ujęte w wartości bilansowej danego składnika aktywów, lub amortyzacja skapitalizowanych odsetek, kwoty określane przez odniesienie do zwrotu z finansowania w ramach zasad dotyczących ustalania cen transferowych, w stosownych przypadkach, kwoty odsetek nominalnych w ramach instrumentów pochodnych lub uzgodnień dotyczących zabezpieczenia związanych z finansowaniem zewnętrznym, z którego korzysta dany podmiot, określone zyski i straty z tytułu różnic kursowych wynikające z zaciągniętych pożyczek i instrumentów związanych z pozyskiwaniem finansowania, opłaty gwarancyjne związane z uzgodnieniami dotyczącymi finansowania, opłaty związane z uzgodnieniami i podobne koszty związane z zaciąganiem pożyczek.

Źródło: Piotr Szulczewski, VAT.pl