Nowa metoda walki z zatorami płatniczymi - nierzetelny płatnik wykreśli koszty i doliczy przychód

Piotr Szulczewski 01.08.2017 09:00 (aktualizacja: )

Nowa metoda walki z zatorami płatniczymi - nierzetelny płatnik wykreśli koszty i doliczy przychód

O dwukrotną wartość zaległych płatności podwyższona będzie już niedługo podstawa obliczenia podatku u nierzetelnych płatników. Planuje się bowiem, że przedsiębiorcy, którzy nie będą terminowo opłacali należnych zobowiązań będą musieli wykreślać ich wartość z kosztów podatkowych oraz dodatkowo doliczą ich wartość do przychodu podatkowego.

 Nowa metoda walki z zatorami płatniczymi - nierzetelny płatnik wykreśli koszty i doliczy przychód

Źródło: YAY foto

Planowana nowelizacja może w znaczący sposób wpłynąć na dotychczasowe zatory płatnicze w obrocie między przedsiębiorcami. Od 2016 r. usunięto z systemu podatkowego przepisy zmuszające do korekt kosztów z tytułu nierzetelnych płatności. Przed tym terminem podatnicy zobowiązani byli do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów, jeżeli:

- nie uregulowali w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności należności wynikających z faktury (rachunku) lub, w przypadku ich braku, z umowy lub innego dokumentu – jeżeli termin ten nie jest dłuższy niż 60 dni;

- nie uregulowali należności wynikającej z faktury (rachunku) lub umowy/innego dokumentu w ciągu 90 dni od daty zaliczenia wynikającego z nich kosztu do kosztów uzyskania przychodu – jeżeli termin płatności wynikający z faktury (rachunku) lub umowy jest dłuższy niż 60 dni.

Zniesienie tej zasady było szeroko chwalone przez księgowych, którzy posiadali szereg problemów z wykreślaniem z kosztów nierzetelnych płatności. Nowa propozycja zmian w ustawach o Pit i CIT, która znalazła się w pakiecie uproszczeń działalności gospodarczej proponowanej przez Mateusza Morawieckiego, zakłada dłuższy niż do tej pory termin na uregulowanie płatności. Po 120 dniach kwoty niezapłacone, wynikające z faktury lub umowy stron, po upływie terminu płatności, wierzyciele mogli sobie odliczać od podstawy opodatkowania (od przychodów). Natomiast dłużnicy zmuszeni będą musieli po tym terminie kwoty te wykreślić z kosztów podatkowych oraz zwiększyć o ich wartość podstawę opodatkowania podatkiem PIT (CIT).

Obecnie za przychody przedsiębiorców uznaje się kwoty należne, chociażby nie zostały one uzyskane. W efekcie prawo dyskwalifikuje rzetelnych przedsiębiorców, którzy muszą zapłacić podatek również od zobowiązań, które nie zostały uregulowane przez kontrahentów, a ich podatkowe wyrównanie jest możliwe dopiero po szeregu wszczętych i długotrwałych postępowań sądowych i egzekucyjnych. Za koszty podatkowe nie uznaje się bowiem wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem takich wierzytelności nieściągalnych, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została uprawdopodobniona. Za wierzytelności o tego rodzaju, uważa się te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana:

1) postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo

2) postanowieniem sądu o:

a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów, lub

b) umorzeniu postępowania upadłościowego, jeżeli zachodzi okoliczność, o której mowa w lit. a, lub

c) zakończeniu postępowania upadłościowego, albo

3) protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.

Po wprowadzeniu – prawdopodobnie w 2018 r. – nowych zasad postępowania z zatorami płatniczymi – sytuacja podatkowo prawna wierzyciela ulegnie znaczącej zmianie.

Źródło: Piotr Szulczewski, VAT.pl