Nie zgłosiłem w urzędzie skarbowym otrzymanej darowizny. Jakie czekają mnie konsekwencje?

Iwona Maczalska 09.05.2014 10:00 (aktualizacja: )

Iwona MaczalskaKażdy podatnik, który otrzymał darowiznę zobowiązany jest poinformować o tym fakcie urząd skarbowy. Niespełnienie tego obowiązku rodzi odpowiedzialność karną skarbową.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadku i darowizn opodatkowaniu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Polski lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Polski tytułem m.in. darowizny lub polecenia darczyńcy. Są jednak wyjątki. Zwolnieniu z opodatkowaniu podlegają darowizny, których wartość nie przekracza:

  1. Kwoty 9637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej
    (małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha lub teście, przysposobiony, przysposabiający),
  2. Kwoty 7276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej
    (zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych),
  3. Kwoty 4902 zł - jeżeli nabywca jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej (inni nabywcy).

Powyższe limity dotyczą darowizn przekazanych przez jedną osobę w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło nabycie ostatniej darowizny.

Kiedy zgłosić darowiznę w urzędzie skarbowym?

Obowiązek zgłoszenia darowizny w urzędzie skarbowym występuje wyłącznie w przypadku przekroczenia kwoty zwolnionej z opodatkowania.

Wyszukiwarka urzędów skarbowych

Jeżeli darowizna pochodzi od osób najbliższych (zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonka, pasierb, ojczym, macocha) wówczas zgłoszenia należy dokonać w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego na formularzu SD-Z2. Przy zachowaniu tego terminu i udokumentowaniu przekazanej darowizny pozostanie ona w całości zwolniona z podatku. W przypadku innych osób złożyć należy formularz SD-3(4).

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
SD-2 (5) Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku - deklaracja przeznaczona dla kancelarii notarialnych
SD-Z2 (4) Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych  


Jak udokumentować otrzymaną darowiznę?

Zgłoszeniu darowizny na druku SD-Z2 towarzyszy obowiązek udokumentowania wartości otrzymanej darowizny. Jeżeli przedmiotem darowizny były środki pieniężne niezbędne jest udokumentowanie faktu ich otrzymania na rachunek bankowy bądź otrzymania przekazem pocztowym. Jeżeli przedmiotem darowizny są wartości niepieniężne wówczas dokumentem potwierdzającym jej wartość jest umowa darowizny. Darowizny w formie aktu notarialnego nie należy dodatkowo zgłaszać do urzędu skarbowego. Notariusz pozostanie bowiem płatnikiem podatku i to on zgłosi fakt sporządzenia umowy do urzędu skarbowego.


Konsekwencje niezgłoszenia darowizny

Podatnikowi, który nie zgłosił w urzędzie skarbowym faktu otrzymania darowizny grozi opodatkowanie karną 20% stawką podatku, w przypadku powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony.

W przypadku natomiast, gdy podatnik składa deklarację podatkową na formularzu SD-3(4) na tej podstawie organ podatkowy wymierza podatek ustalony w wartości 3-20% podstawy opodatkowania.

Niezależnie od powyższej sankcyjnej stawki podatku, liczyć należy się z odpowiedzialnością karną skarbową, której wysokość zależna jest od wysokości uszczuplonego podatku.

Przykład

Mama darowała córce 12 tysięcy złotych. Córka nie zgłosiła w urzędzie skarbowym faktu otrzymania darowizny. Fakt ten został stwierdzony dopiero podczas kontroli organu podatkowego. Córka zobowiązana będzie do zapłaty 20% podatku od kwoty 2363 zł (do kwoty 9637 zł występuje zwolnienie podatkowe). Kwota podatku do zapłaty wyniesie 473 zł.

Iwona Maczalska
PIT.pl