Nie zastosujesz odpisów amortyzacyjnych do samochodu z 50% odliczeniem VAT?

Piotr Szulczewski 17.04.2014 09:00 (aktualizacja: )

17.04 Nie zastosujesz odpisów amortyzacyjnych do samochodu z 50% odliczeniem VAT?

Piotr Szulczewski Auto, którego nie zgłoszono na VAT-26 może potencjalnie służyć również czynnościom prywatnym. Powoduje to 50% odliczenie VAT. Nasuwa się pytanie, czy zmusza to również do wykreślenia z kosztów odpisów amortyzacyjnych oraz prowadzenia ewidencji przejechanych kilometrów dla celów podatku dochodowego?

Z dniem 1 kwietnia organy podatkowe zmusiły podatników do składania deklaracji VAT-26 oraz w przypadku jej złożenia – do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatku VAT. Rodzi się pytanie o skutki, jakie złożenie deklaracji ma nie tylko w podatku VAT, ale również w PIT i CIT.

Ewidencja przebiegu pojazdu po 1 kwietnia 2014 roku

Druk VAT-26 wskazać ma samochody wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku pojazdów, które nie są taką ewidencją objęte podatnikowi przysługiwać ma wyłącznie 50% odliczenia VAT. Rodzi się zatem pytanie, czy samochód nie zgłoszony na druku VAT-26 może być, ku przekorze fiskusowi, w praktyce wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej i jakie skutki może to za sobą nieść.

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
VAT-26 (1) Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej - obowiązująca od 1 kwietnia 2014 roku

Wydaje się, że sama deklaracja nie może podatnika pozbawić prawa korzystania z aut niezgłoszonych na VAT-26 wyłącznie w celach firmowych. Ma to swoje bezpośrednie skutki w podatku dochodowym. Ustawodawca wprowadził w ramach tego podatku dwie możliwości kosztowego rozliczania wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodu w prowadzonej działalności gospodarczej, a mianowicie:

  • włączenie samochodu w zakres prowadzonej działalności jedynie w takim stopniu, w jakim jest on rzeczywiście wykorzystywany dla celów związanych z tą działalnością bądź też;
  • przypisanie go w całości do prowadzonej działalności.

Pierwsza z wymienionych opcji znajduje uregulowanie m.in. w art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zmusza podatnika do prowadzenia – również w podatku dochodowym – ewidencji przejechanych kilometrów oraz ustalenia górnego limitu, do którego podatnik ma prawo rozliczać koszty podatkowe. Kosztem podatkowym mogą więc być faktycznie poniesione wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego, niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych, do wysokości limitu wynikającego z kilometrówki.

Druga opcja to uznanie samochodu za środek trwały i jego amortyzacja. Samochód po ustaleniu jego wartości początkowej wprowadzany jest wówczas do ewidencji środków trwałych, a kosztem podatkowym stają się dokonywane odpisy amortyzacyjne. Kosztami są wówczas także wydatki eksploatacyjne, jako związane ze środkami trwałymi i tym samym ex definitione ponoszone są w celu uzyskania przychodu (por. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 21.02.2013 r., sygn. ITPB1/415-1261/12/WM). Wydatki związane z eksploatacją samochodu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych winny być faktycznie poniesione oraz racjonalnie uzasadnione.

Do 1 maja zgłoś w urzędzie skarbowym leasing pojazdu

Ustawodawca nie dopuszcza możliwości wykorzystywania do celów prywatnych samochodu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Gdyby zatem takie wykorzystywanie miało miejsce, podatnik zobowiązany jest wykreślić składnik majątku z ewidencji środków trwałych i skorygować dokonane odpisy amortyzacyjne.

Podobna zasada dotyczy samochodu wykorzystywanego krócej niż rok, nie zaliczonego do środków trwałych. W tym przypadku do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć nie można wydatków poniesionych na zakup zużywających się stopniowo rzeczowych składników majątku przedsiębiorstwa, niezaliczanych do środków trwałych - w przypadku stwierdzenia, że składniki te nie są wykorzystywane dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, lecz służą celom osobistym podatnika, pracowników lub innych osób, albo bez uzasadnienia znajdują się poza siedzibą przedsiębiorstwa.

Nie wydaje się jednak, by sam druk VAT-26 powodował automatycznie, że auto nie może być wprowadzone do ewidencji środków trwałych i amortyzowane. Świadczy o tym:

  • charakter druku VAT-26 – składanego dla celów podatku VAT, a nie podatku dochodowego (w druku podano podstawę art. 86a ustawy o VAT),
  • niezłożenie VAT-26 nie jest jednoznaczne z korzystnaniem z auta dla celów prywatnych – takie wykorzystywanie musi bowiem faktycznie się odbywać; dopiero wówczas odpisy amortyzacyjne nie mogą mieć miejsca; sama deklaracja w tej sprawie nie powoduje, by podatnik faktycznie korzystał z pojazdu prywatnie.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl

Uwaga!

Tekst stanowi w obecnym stanie prawnym wyłącznie pogląd autora. Do dnia wydania w tej sprawie interpretacji ogólnej, użytkownicy pojazdów powinni zająć własne stanowisko w sprawie rozliczania odpisów amortyzacyjnych lub jak najszybciej wystąpić o interpretację indywidualną w ich sprawie do Ministra Finansów.