Nie stać Cię na zapłatę podatku? Złóż wniosek o rozłożenie go na raty lub odroczenie zapłaty

Piotr Szulczewski 06.04.2016 10:00 (aktualizacja: )

Podatnicy, dla których podatek wynikający z rocznego zeznania podatkowego jest zbyt wysoki i nie są go w stanie zapłacić, mogą wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o ulgi w zapłacie zobowiązania.

Nie stać Cię na zapłatę podatku? Złóż wniosek o rozłożenie go na raty lub odroczenie zapłaty

Źródło: YAY foto

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenieodsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Wniosek taki wymaga odpowiedniego udokumentowania i uargumentowania. Podatnik musi być świadomy, że ulgi te są nadzwyczajną formą pomocy podatnikom, a zatem tylko w szczególnych przypadkach mogą zostać udzielane.

Jeżeli w terminie określonym w decyzji podatnik nie dokonał zapłaty odroczonego podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub nie zapłacił którejkolwiek z rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami za zwłokę, terminem płatności podatku lub zaległości podatkowej objętej odroczeniem lub ratą staje się odpowiednio termin standardowy, a co za tym idzie – naliczane są odsetki za zwłokę w pełnej wysokości.

Odroczenie lub rozłożenie na raty powoduje naliczanie opłaty prolongacyjnej

Odroczenie lub rozłożenie podatku na raty nie powoduje, że podatnik nie musi ponosić żadnych dodatkowych kosztów. W decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty organ podatkowy ustala opłatę prolongacyjną od kwoty podatku lub zaległości podatkowej. Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę – 50% stawki podstawowej odsetek podatkowych za zwłokę. Wysokość opłaty prolongacyjnej oblicza się przy zastosowaniu stawki opłaty prolongacyjnej obowiązującej w dniu wydania decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty. Opłata prolongacyjna wpłacana jest w terminach płatności w których, zgodnie z decyzją, powinna nastąpić zapłata odroczonego podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę albo poszczególnych rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami za zwłokę.

Piotr Szulczewski, PIT.pl