Nagrody bankowe, premie za założenie i prowadzenie konta w rocznej deklaracji podatkowej

Piotr Szulczewski 24.03.2014 09:00 (aktualizacja: )

Piotr SzulczewskiSprzedaż premiowa oraz prezenty przekazywane w jej ramach podlegają z reguły zwolnieniu z podatku. Tak przynajmniej organizowane są akcje, zachęcające do korzystania z rachunków bankowych. Czy jednak zawsze będą one neutralne podatkowo, czy też zdarzą się przypadki, w których podatnik będzie musiał złożyć deklarację PIT?

W praktyce banki z reguły decydują się na przekazywanie nagród klientom w konkursach, a to ze względu na znacznie wyższy limit kwot korzystających ze zwolnienia podatkowego.

Zwolnione pozostają bowiem:

  • wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności;
  • wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł.

W przypadku nagród i świadczeń w ramach limitów nie ma obowiązku informowania organu skarbowego o wartości świadczenia. Obowiązek ten nie ciąży ani na banku, ani na podatniku.

Istnieją jednak wyjątki od powyższej zasady. W przypadku nagród do 760 zł związanych ze sprzedażą premiową, zwolnienie z podatku nie dotyczy podarunków otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. W ich przypadku podatnik sam musi wykazać przychód, wprowadzić do ewidencji i opodatkować.

W przypadku świadczeń w związku z promocją i reklamą, zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym. W tym przypadku płatnik ma obowiązek odprowadzić zaliczkę na podatek oraz wystawić podatnikowi PIT-8C.

W ramach sprzedaży premiowej podatnicy otrzymać mogą zarówno nagrodę rzeczową, jak i pieniężną. Problematyczne pozostaje zwolnienie z podatku tzw. cash back, polegającego na zwrocie podatnikowi kwot w związku z dokonaniem określonych obrotów. Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że należy od zwracanych kwot odprowadzić podatek (nawet jeśli bank nie wystawi PIT-8C).

Piotr Szulczewski,
PIT.pl