Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Na jakie konto wpłacać odsetki od zaległości podatkowych? Jak opisać tytuł przelewu za odsetki?

Piotr Szulczewski 26.04.2017 09:00 (aktualizacja: )

Osoby, które zalegają z zapłatą podatku, muszą wpłacić na rzecz organu skarbowego nie tylko zaległą kwotę, ale również naliczane z tytułu opóźnienia – odsetki za zwłokę. Powstaje pytanie, czy zapłata powinna nastąpić na to samo konto bankowe oraz tym samym przelewem, co zaległość podatkowa?

Na jakie konto wpłacać odsetki od zaległości podatkowych? Jak opisać tytuł przelewu za odsetki?
Źródło: YAY foto

Zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r. powinna odbyć się nie później niż 2 maja 2017 r. Stąd tak istotnym jest prawidłowe podanie danych rachunku bankowego, na który przelewana jest należność publiczno prawna.   

Wzór polecenia przelewu do organu skarbowego oraz broszura informująca o jego wypełnianiu nie wskazuje zasad opisu przelewu na poczet odsetek za zwłokę. W poszczególnych organach skarbowych ustalane są 4 konta bankowe:

  • CIT - podatek dochodowy od osób prawnych:
  • VAT - podatek od towarów i usług:
  • PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych:
  • KP PCC SD - zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn:
  • in.d. - pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych

Podatnik, który dokona wpłaty na rzecz zaległości podatkowej powinien wskazać okres oraz symbol formularza lub rodzaju płatności, przykładowo jeżeli wpłata dotyczy zeznania lub deklaracji, wówczas należy wpisać symbol formularza, np. PIT-37, VAT-7, C1T-8.

<< Na jaki nr konta wpłacić brakujący podatek z PIT? >>

Zasada ta nie będzie obejmowała jednak odsetek za zwłokę. Podatnik może bowiem dokonać wpłaty zarówno na rzecz określonej zaległości, jak i na rzecz zobowiązań podatkowych. Przypisanie kwoty poprzez tytuł przelewu nie wpłynie na fakt, że organ skarbowy wpłatę potraktuje w sposób jednolity. Zgodnie bowiem z art. 55 ustawy - ordynacja podatkowa, jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę. Z kolei z art. 62 tej ustawy wynika, że jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności, chyba że podatnik wskaże, na poczet którego zobowiązania dokonuje wpłaty.

<< Zanotowałeś dużą niedopłatę podatku PIT? Przesuń termin spłaty bądź rozłóż ją na raty >>

W takim przypadku, jeśli podatnik wpłaci pewną kwotę i oznaczy ją jako PIT-36, to uznana będzie ona na poczet zobowiązań z PIT-36, natomiast jeśli z tego tytułu na podatniku ciążą odsetki – to pokryte z niej będą odsetki i należność. Nie trzeba zatem podawać osobnego numeru konta, by wpłacane odsetki zostały przekazane na poczet należności z PIT-36 oraz z odsetek z tego tytułu.

W sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia wydaje się z urzędu postanowienie, na które służy zażalenie, niemniej wydaje się je wyłącznie na wniosek, w przypadku gdy:

  1. wpłata w całości pokrywa kwotę główną zaległości wraz z odsetkami za zwłokę lub
  2. zaliczenie wpłaty następuje w całości zgodnie z żądaniem podatnika, lub
  3. kwota wpłaty podlegającej zaliczeniu na poczet zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub kosztów upomnienia nie przekracza pięciokrotności kosztów upomnienia, lub
  4. od wpłat dokonanych po terminie płatności nie naliczono odsetek za zwłokę (odsetki nie przekroczyły 8,70 zł).

Odsetki, których nie trzeba płacić

Jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, podatnicy nie muszą ich opłacać. Kwota ta liczy się osobno do każdego zobowiązania (każde z nich traktuje się odrębnie). Mimo zmiany w 2017 r. cennika Poczty Polskiej kwota za traktowanie przesyłki jako poleconej nie zmieniła się – wynosi 2,90 zł. W efekcie kwota odsetek, która nie przekracza 2,90 x 3 = 8,70 zł nie podlega zapłacie do urzędu skarbowego.

Piotr Szulczewski, PIT.pl