Minimalna kara za błędy w deklaracji PIT

Piotr Szulczewski 14.04.2016 09:00 (aktualizacja: )

Podatnik może ponieść karę nie tylko za niezłożenie terminowo deklaracji podatkowej PIT, ale również za błędy w jej treści. Zarówno zatem zaniżenia kwot deklarowanych wynagrodzeń, jak i zawyżenia ulg podatkowych mogą stanowić podstawę ukarania. Zarówno w zakresie czynów karalnych, jak i wysokości wymierzanych kar, organy podatkowe przestrzegać muszą ściśle określonych zasad.

Podatnik odpowie nie tylko za niezłożenie deklaracji PIT, ale też za popełnione w niej błędy

Źródło: FORUM

Należy pamiętać, że złożenie deklaracji podatkowej stanowi oświadczenie o wartości kwot zarobków podlegających opodatkowaniu, kwocie należnego podatku, a także o wysokości wykorzystywanych i przysługujących ulg podatkowych. To podatnik odpowiada za treść oraz prawidłowość informacji, jakie przekazywane są do organu skarbowego.

Chociaż podstawową sankcją związaną z podaniem danych wpływających na uszczuplenie należności publicznoprawnej sąodsetki za zwłokę, to podatnik musi liczyć się również z obowiązkiem zapłaty ewentualnych kar grożących mu z tytułu popełnienia przestępstw lub wykroczeń karnych skarbowych.

Karze podlega m.in.

  • podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie – oznacza to, że również błędne podawanie kwoty podstawy opodatkowania (przychodu, kosztów, dochodu), wpływające na uszczuplenie należności podatkowej, podlega odpowiedzialności. Sankcja (kara) wymierzana jest ze względu na skutek działania podatnika, albowiem dla jego dokonania wymagane jest wystąpienie skutku w postaci narażenia podatku na uszczuplenie. Brak narażenia na uszczuplenie (lub faktycznego uszczuplenia) nie spowoduje sankcji karnej. Dodać warto, że ujawnienie przedmiotu i podstawy opodatkowania organowi niewłaściwemu trudno uznać za działanie podjęte w celu uchylania się od opodatkowania.
  • podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie,
  • podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku.

Minimalna kara za wykroczenie skarbowe to 185 zł

Podatnik musi się liczyć z negatywnymi konsekwencjami czynów zabronionych. O ile czyn podatnika zostanie uznany za wykroczenie skarbowe, minimalna kara grzywny wynosić może 185 zł. O zaliczeniu czynności do wykroczenia stanowi wartość uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności.

Co do zasady, wykroczenie skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia, czyli w 2016 r. kwoty 9250 zł.

W przypadku, gdy działanie podatnika zostanie zaliczone do przestępstw karnych skarbowych, minimalna wartość grzywny wyniesie 617 zł. Sąd w takim przypadku może bowiem minimalnie wymierzyć 10 dziennych stawek grzywny, których wysokość nie może być niższa niż jedna trzydziesta minimalnego wynagrodzenia.

Piotr Szulczewski, PIT.pl