Likwidacja spółki zagranicznej - wykaż w PIT i zapłać 19% podatku

Piotr Szulczewski 05.04.2016 10:00 (aktualizacja: )

Przychody osiągane za granicą z tytułu likwidacji majątku likwidowanej spółki prowadzonej przez polskiego rezydenta będą co do zasady podlegały opodatkowaniu na terytorium Polski 19% podatkiem dochodowym.

 Likwidacja spółki zagranicznej wykaż w PIT i zapłać 19% podatku

Źródło: FORUM

Podatnicy często posiadają problem przy kwalifikacji przychodów pochodzących ze sprzedaży majątku spółki zagranicznej, prowadzonej np. w Wielkiej Brytanii czy Luksemburgu, ale również w innych krajach, do których przenosili działalność m.in. ze względu na stosowanie korzystniejszych przepisów podatkowych. Pojawia się więc problem, w jakim źródle oraz według jakiej stawki opodatkować taki przychód.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z reguły stanowią o kwalifikowaniu takich przychodów nie tyle jako dywidend, co jako przychodów ze sprzedaży majątku za granicą. Pojawia się jednak problem – umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wskazują na stosowanie rozliczeń podatkowych w obu państwach – siedziby podmiotu oraz rezydencji udziałowca w przypadku majątku nieruchomego, zysków z akcji, udziałów czy ze sprzedaży majątku ruchomego.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie wskazują jednak na zasadę opodatkowania sprzedaży likwidowanego majątku mówiąc jednak co do zasady, że zyski z przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku niewymienionego innych przepisach umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Likwidacja jest szczególną metodą zbycia składników majątku – dochód z niej występujący związany jest z przysługującymi prawami w spółce, a nie z przeniesieniem własności składników majątku. Oznacza to, że znajdzie zastosowanie opodatkowanie wyłącznie w kraju siedziby osoby przenoszącej własność, a to ogranicza możliwości zastosowania zasad unikania podwójnego opodatkowania wynikających z umów międzynarodowych (odliczenia proporcjonalnego, zwolnienia z progresją), podobnie wskazują m.in. wyroki WSA w Warszawie o sygn. akt III SA/Wa 407/11, III SA/Wa 298/11 oraz III SA/Wa 1313/10 czy interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r., sygn. akt DD4/033/023/RMU/10/27.

Likwidacja majątku w polskiej ustawie o PIT

Majątek zbywany w związku z likwidacją spółki w polskich przepisach podatkowych kwalifikowany jest do rozliczenia w ramach źródła - kapitały pieniężne (jako tzw. inny udział w zyskach osób prawnych, wskazany w art. 24 ust 5 pkt 3 ustawy o podatku PIT). Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także m.in. wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki. Dochód taki nie jest obniżany o koszty uzyskania przychodów.

W efekcie podatnik ma obowiązek wykazać kwoty uzyskane w związku z likwidacją majątku spółki wypełniając na koniec roku PIT-38 oraz zapłacić z tego tytułu 19% podatku.

Piotr Szulczewski, VAT.pl