Kwoty zasiłków dla bezrobotnych obowiązujące od 1 czerwca

Iwona Maczalska 06.06.2017 09:00 (aktualizacja: )

Kwoty zasiłków dla osób bezrobotnych ulegają corocznej waloryzacji. Okazuje się jednak, że w tym roku podwyżka świadczenia nie nastąpi.

Kwoty zasiłków dla bezrobotnych obowiązujące od 1 czerwca
Źródło: YAY foto

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 1 czerwca każdego roku kwota zasiłku dla bezrobotnych ulega waloryzacji. Waloryzacji dokonuje się na podstawie średniego poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacji nie dokonuje się zatem jedynie w przypadku, gdy średni poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni nie zmienił się lub ulegnie zmniejszeniu.

Taka sytuacja miała właśnie miejsce w 2016 roku. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2017 roku średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wyniósł 99,4. Oznacza to spadek cen o 0,6%.

Konsekwencją powyższego jest pozostawienie kwot zasiłków dla osób bezrobotnych od 1 czerwca 2017 roku na niezmienionym poziomie.

Kwoty zasiłków obowiązujące od 1 czerwca 2017 roku do 31 maja 2018 roku wskazuje poniższa tabela:

Zasiłki Okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku Okres kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

Podstawowy (100%)

831,10 zł*

652,60 zł*

Obniżony (80%)

664,90 zł*

522,10 zł*

Podwyższony (120%)

997,40 zł*

783,20 zł*

* Podane kwoty są kwotami brutto

Jaka wysokość zasiłku?

Wysokość zasiłku jaki otrzymuje osoba bezrobotna uzależniona jest od stażu pracy. Jeżeli staż pracy wynosi:

  • do 5 lat wówczas zasiłek będzie wypłacany w wysokości 80% zasiłku podstawowego,
  • od 5 do 20 lat wówczas osoba bezrobotna może liczyć na zasiłek w wysokości 100% zasiłku podstawowego,
  • co najmniej 20 lat wówczas zasiłku wynosi aż 120 %.

Limitowany okres pobierania zasiłku

Nie należy zapominać, że osoba bezrobotna może pobierać zasiłek w okresie od 6 do 12 miesięcy. Maksymalny czas korzystania z zasiłku jest uzależniony od stopy bezrobocia na obszarze zamieszkiwanym przez osobę bezrobotną. Jeśli stopa bezrobocia na tym obszarze nie przekraczała 150 % krajowej stropy bezrobocia, osoba bezrobotna ma prawo pobierać zasiłek przez okres 6 miesięcy. Jeżeli stopa bezrobocia przekraczała 150%, wówczas możliwy czas pobierania zasiłku wydłuża się do 12 miesięcy.

Iwona Maczalska, PIT.pl