Pobierz e-pity 2019

Kurs faktycznie zastosowany w świetle interpretacji organów podatkowych

12.09.2013 09:00 (aktualizacja: )

12.09 Kurs faktycznie zastosowany w świetle interpretacji organów podatkowych

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje znowelizowany art. 15a ust. 4 ustawy o CIT. Dokonanie jego prawidłowej wykładni jest istotne dla prawidłowego wyliczania różnic kursowych. Najwięcej wątpliwości budzi jego stosowanie w zakresie odwoływania się do kursu faktycznie zastosowanego przy operacjach na rachunku walutowym. W niniejszym artykule zostaną przedstawione stanowiska organów podatkowych dotyczące rozumienia „kursu faktycznie zastosowanego”.

Stosownie do treści art.15a ust. 4 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2012 r. przy obliczaniu różnic kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.
 

Przychody w walutach obcych

W interpretacjach organów podatkowych istnieją rozbieżności co do rozumienia pojęcia „faktycznie zastosowany kurs waluty”. Przykładowo Dyrektor izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 11 stycznia 2012 r. (znak
IPPB5/423-1016/11-2/IŚ)
stwierdził, że: „Zważywszy, że w przedstawionym stanie faktycznym uregulowanie należności czy zapłata zobowiązań z tytułu przedstawionych transakcji walutowych dokonuje się poprzez bankowe rachunki walutowe Spółki (prowadzone w walucie obcej - w EUR i CZK), ustalenie i uwzględnienie kursu faktycznego jest niemożliwe, a nawet niezasadne, ponieważ nie dochodzi do faktycznej wymiany pieniężnej środków z zastosowaniem rzeczywistego kursu walutowego (przewalutowania środków z waluty obcej na walutę polską lub odwrotnie)(…)”. W podobnym duchu wypowiedział się również Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 28 lutego 2012 r. (znak IPTPB3/423-305/11-3/IR).
 

Rozliczenia kursowe - wybór metody przeliczania kursów

Jednakże w części interpretacji organów podatkowych można również odnaleźć odmienne stanowisko od zaprezentowanego powyżej. Organy przyjmują w nich szersze rozumienie „kursu faktycznie zastosowanego”. Ich zdaniem do przeliczenia wpływu należności na rachunek walutowy oraz wypłat waluty z tego rachunku powinno się stosować kurs faktycznie zastosowany, tj. kurs bankowy (odpowiednio kurs kupna bądź kurs sprzedaży banku prowadzącego rachunek walutowy). Taki pogląd został zaprezentowany m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2012 r. (znak IPPB5/423-324/12-4/RS), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 5 października 2012 r. (znak  ITPB1/415-756/12/WM) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 23 sierpnia 2012 r. (znak IPPB5/423-415/12-3/IŚ), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 19 lipca 2012 r. (znak IPTPB3/423-157/12-4/IR).

W ostatnich interpretacjach organów podatkowych można dostrzec jednak odchodzenie od powyższego rozumienia „kursu faktycznie zastosowanego”. I tak przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 18 lipca 2013 r. (znak IBPBI/2/423-486/13/AK): „(…) faktycznie zastosowany kurs waluty z określonego dnia to taki kurs, który rzeczywiście został użyty, a więc którym się posłużono, wykorzystując go w danej operacji gospodarczej. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, gdy w dniu otrzymania przychodu lub dokonania zapłaty rzeczywiście doszło do zastosowania konkretnego kursu przy zrealizowaniu operacji polegającej na zamianie wartości wyrażonych w walucie polskiej na waluty obce lub odwrotnie. Użyte w art. 15a ust. 4 ustawy o pdop określenie „faktycznie zastosowany kurs waluty” oznacza taki kurs waluty, po jakim podatnik rzeczywiście sprzedał lub nabył walutę. (…) jeżeli nie występuje operacja sprzedaży lub kupna waluty obcej oraz nie dochodzi do przewalutowania otrzymanej należności lub płaconego zobowiązania z zastosowaniem kursu faktycznego wówczas przy ustalaniu podatkowych różnic kursowych w przypadku otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań począwszy od dnia 01 stycznia 2012 r. powinien być zastosowany kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.  Stanowisko Spółki, iż do wyceny wartości wpływu (wypływu) należności (zobowiązań) w walucie obcej na rachunek walutowy (z rachunku walutowego) w banku należy przyjmować kurs bankowy z dnia dokonania operacji, w którym Spółka posiada rachunek walutowy, tj. kurs faktycznie zastosowany jest zatem nieprawidłowe.” Analogicznie także Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 17 maja 2013 r. (znak IPTPB3/423-81/12-4/13-S/KJ), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 4 kwietnia 2013 r. (znak ITPB3/423-10/13/MK), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 13 marca 2013 r. (znak IPPB5/423-1232/12-2/IŚ).

Mając na uwadze przedstawioną powyżej ewolucję stanowisk organów podatkowych należy stwierdzić, iż najbardziej właściwe jest rozumienie pojęcia „kursu faktycznie zastosowanego” prezentowane w ostatnich interpretacjach organów podatkowych.

Marcin Parulski
Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego
Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Krakowie

Artykuł ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.