Pobierz e-pity 2019

Kupuję auto bez VAT - sprzedaż i tak opodatkowana

Piotr Szulczewski 06.02.2014 10:00 (aktualizacja: )

07.02 Kupuję auto bez VAT - sprzedaż i tak opodatkowana

Piotr SzulczewskiKupno samochodu bez prawa odliczenia VAT powoduje obowiązek naliczenia podatku z tytułu sprzedaży. Natomiast kupno pojazdu z odliczeniem częściowym - pozwala stosować zwolnienie sprzedaży z podatku od pierwszego dnia po dacie zakupu – te i inne „smaczki” nowelizacji VATu sprawiły, że Ministerstwo Finansów planuje po równo naliczyć VAT od wszystkich sprzedaży.

Nowelizacje przepisów ustawy o podatku VAT nierówno traktują podmioty uprawnione do częściowego odliczenia VAT oraz nabywające pojazdy zwolnione z VAT. Z dniem 1 stycznia 2014 r. uległ usunięciu przepis, zgodnie z którym przedsiębiorca kupujący pojazdy z prawem odliczenia 50% lub 60% VAT (nie więcej niż 5.000 lub 6.000 zł) lub kupujący pojazd ze stawką „zw”, przy ich sprzedaży pozostanie zwolniony z VAT pod warunkiem, że sprzedaż odbędzie się po pół roku po uzyskaniu przez zbywającego prawa do rozporządzania pojazdem jak właściciel.

Obecnie, czyli od 2014 r. - na podstawie par. 3 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2013, poz. 1722), zwalnia się z VAT dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych dokonywaną przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku nie więcej jednak niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł. Przepis nie wskazuje natomiast na zwolnienie z VAT dostawy pojazdów, przy których nabyciu prawo odliczenia w ogóle nie przysługiwało.

Jeżeli przedsiębiorca nabył pojazd bez prawa odliczenia VAT – zbywając go odpłatnie ma obowiązek naliczyć podatek VAT, niezależnie od terminu, w którym się na to zdecyduje.

Zmieniono także zasadę stosowania stawki „zwolniony” do pojazdów z częściowym prawem odliczenia (50 % lub 60%, nie więcej niż 5.000 zł lub 6.000 zł). Nie ma obecnie znaczenia, czy zbycie następuje po okresie używania przez podatnika dokonującego ich dostawy przez co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, czy przed tym okresem. W konsekwencji stawkę „zwolniony” zastosuje podatnik stosujący częściowe odliczenie przy nabyciu pojazdu – nawet gdy odpłatnego zbycia dokona w pierwszym miesiącu po nabyciu pojazdu.

Kuriozalnie podatnik, który nie posiadał prawa odliczenia, gdyż nabył auto ze stawką „zwolniony” – sprzedając auto w tym samym okresie – zastosuje stawkę 23% VAT.

Pikanterii całemu zamieszaniu dodaje fakt, że przy zbyciu nieodpłatnym pojazdu nabytego ze stawką „zwolniony” – nie dojdzie do naliczenia podatku. Takie nieodpłatne przekazanie towaru – samochodu – nie zostanie bowiem zgodnie z art. 7 ust 2 zrównane z dostawą odpłatną.

We wszystkich przypadkach przy stosowaniu stawki „zwolniony” pamiętać należy o obowiązku korekty wynikającym z art. 91 ustawy o VAT. Zastosowanie zwolnienia powoduje obowiązek zwrotu wcześniej odliczonego podatku, przy czym kwotę zwrotu należy obliczać proporcjonalnie do okresu wykorzystania pojazdu do celów opodatkowanych.

 

Proponowane zmiany

Zmiany w podatkach mają na celu wyrównać przypadki, w których występuje zwolnienie i opodatkowanie tych samych transakcji. Podatnicy, którzy przy sprzedaży naliczają VAT od pełnej wartości mimo, że uprawnieni byli do odliczenia 60% lub 50%, mają mieć prawo wystąpienia do organu skarbowego o zwrot nadpłaconej części podatku z tytułu takiej sprzedaży. Piotr Szulczewski, VAT.pl