Pobierz e-pity 2019

Kto złoży druk IFT-1/IFT-1R do 2 marca?

Iwona Maczalska 03.02.2015 10:00 (aktualizacja: )

2 marca 2015 roku mija ostateczny termin złożenia niektórych, elektronicznych druków PIT. Wśród nich znajduje się informacja IFT-1/IFT-1R.

Płatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów (dochodów) uzyskanych przez nierezydentów mają obowiązek sporządzić informację IFT-1/IFT-1R o wysokości przychodu uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania.

FT-1/IFT-1R za 2014 rok
Źródło: Thinkstock

Informację IFT-1/IFT-1R w wersji elektronicznej należy złożyć najpóźniej do końca lutego roku następującego po roku podatkowym (w 2015 roku do 2 marca). Są jednak wyjątki:

  • w przypadku zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym – w terminie do dnia zaprzestania działalności,
  • w przypadku uzyskania pisemnego wniosku od podatnika płatnik zobowiązany jest sporządzić i przesłać deklarację do podatnika i urzędu skarbowego którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku.
     
Bezpłatne SMS Opis deklaracji
IFT-1/IFT-1R (11) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemających w Polsce miejsca zamieszkania
Information on revenue (income) derived by nonresident natural presons


Kto i gdzie składa druk IFT-1/IFT-1R?

Do sporządzenia i złożenia druku IFT-1/IFT-1R zobowiązany jest płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Informację tą składa się w dwóch egzemplarzach:

  • jedną do podatnika podatku dochodowego,
  • drugą do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Iwona Maczalska,
PIT.pl