Ksiądz też płaci podatki

14.02.2014 09:00 (aktualizacja: )

Pełnienie funkcji duszpasterskich przez osoby duchowne, z których osiągają przychody z opłat związanych z tą funkcją powoduję obowiązek zapłaty podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych. Unormowania dotyczące opodatkowania duchownych są uregulowane w art. 42-51 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Na ich podstawie duchowny ma obowiązek zawiadomić w terminie 14 dni właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu pełnienia tej funkcji.

Podatek pobierany jest w formie zryczałtowanej (stałej kwoty), raz na kwartał. Stawki podatku różnią się w zależności od wielkości parafii (liczby mieszkańców na danym terenie) oraz funkcji jaką duchowny pełni – proboszcz lub wikariusz. Wielkość parafii przyjmuje się na podstawie ewidencji ludności prowadzonych przez właściwe organy administracyjne gmin. Liczba mieszkańców dla danej parafii jest przyjmowana na podstawie danych na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok podatkowy. Stawki ryczałtu wahają się w przedziale 420 zł – 1502 zł dla proboszcza i 127 zł – 486 zł dla wikariusza w zależności od wielkości parafii. W przypadku rozliczenia wikariusza istotne znaczenie ma również fakt, jak duża jest miejscowość lub gmina, w której mieści się parafia. Należy zauważyć, iż kwoty te stosuje się odpowiednio do przychodów wikariuszy i proboszczów wszystkich wyznań, w których stosuje się odpowiednie funkcje.

Wysokość ryczałtu, odrębnie dla każdego roku podatkowego, jest ustalana w drodze decyzji właściwego naczelnika urzędu skarbowego ze względu na miejsce wykonywania czynności duszpasterskich. Kwota ta może zostać obniżona na wniosek duchownego, jeżeli liczba wyznawców na danym terenie stanowi mniejszościowa część mieszkańców, co jest stwierdzane na podstawie oświadczenia o liczbie mieszkańców załączanego do wniosku. Kwotę ryczałtowego podatku można obniżyć o składkę ubezpieczenia zdrowotnego opłaconej bezpośrednio przez osobę duchowną w kwartale, za jaki opłacany jest ryczałt, pod warunkiem, że składka ta nie została już odliczona od podatku dochodowego.

Duchowni opłacają ustaloną wysokość podatku ryczałtowego bez wezwania organu podatkowego w terminie do 20 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału, a w przypadku ostatniego kwartału w danym roku kalendarzowym do dnia 28 grudnia. Wartość tę wpłaca się na rachunek właściwego organu podatkowego. Osoby te są zwolnione z obowiązku składania deklaracji podatkowych o wysokości dochodu osiągniętego ze źródła przychodów objętego ryczałtem.

Osoby duchowne nie mają obowiązku opodatkowania się tylko i wyłącznie w tej formie. Istnieje możliwość rezygnacji z tej formy opodatkowania, które następuje w formie pisemnego oświadczenia / zawiadomienia. Można zrzec się opodatkowania ryczałtem informując o tym właściwy organ podatkowy przed dniem rozpoczęcia pełnienia funkcji duszpasterskich, jak również informując do 20 stycznia danego roku podatkowego. Można również zrzec się tej formy w 14 dni po otrzymaniu decyzji o wysokości podatku ryczałtowego. Po zrzeczeniu się tej formy opodatkowania duchowni są zobowiązani do rozliczania swoich przychodów na zasadach ogólnych, w oparciu o zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Mateusz Teodorczuk
Konsultant prawno-podatkowy
Russell Bedford Poland Sp. z o.o.