Pobierz e-pity 2019

Koniec korzystnych zasad odliczenia VAT od samochodów! Od 1 kwietnia „pełne” odliczenie tylko z ewidencją

20.02.2014 09:00 (aktualizacja: )

20.02 Koniec korzystnych zasad odliczenia VAT od samochodów! Od 1 kwietnia „pełne” odliczenie tylko z ewidencją

Sejm w rekordowym tempie uchwalił nowelizację ustawy o VAT mającej na celu zmianę dotychczasowych zasad odliczania podatku VAT od nabycia samochodu, paliwa do niego oraz innych wydatków eksploatacyjnych. Prace sejmu nad nowymi regulacjami trwały zaledwie 3 dni.

Pierwsze czytanie, po którym projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych odbyło się 5 lutego, następnego dnia odbyło się drugie czytanie, a 7 lutego ustawa została przyjęta i przekazana Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu. Nowelizacja zasadniczo ma wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r. (odliczenie od paliwa będzie jednak możliwe dopiero od 1 lipca 2015 r.), warto zatem jak najszybciej zapoznać się z jej regulacjami, które prawdopodobnie już od samego początku będą przysparzać podatnikom sporo problemów.
 

Samochody z odliczeniem 50% VAT wykorzystywane do działalności oraz prywatnie

W pierwszej kolejności wyjaśnienia wymaga, że data 1 kwietnia 2014 r. wyznacza ostatni dzień na podjęcie przez podatników wykorzystujących dotychczas pojazdy w działalności gospodarczej decyzji, czy chcą skorzystać z „uproszczenia” w odliczaniu podatku VAT od wszystkich wydatków związanych z tymi pojazdami (50% odliczenia bez konieczności prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu) czy też, chcąc korzystać z pełnego prawa do odliczania, decydują się na prowadzenie szczegółowej ewidencji, ze świadomością potencjalnej utraty prawa do odliczenia pełnego w sytuacji wystąpienia nawet sporadycznego użytku prywatnego.
 

Samochody ze 100% odliczeniem VAT - ze względu na rodzaj pojazdów

Powyższa decyzja wiąże się z faktem, iż nowelizacja ustawy o VAT wprowadza ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków (np. zakupu paliw do napędu, czy też innych wydatków eksploatacyjnych) dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, przeznaczonych do użytku „mieszanego”, tj. wykorzystywanych zarówno do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów użytku prywatnego. Podkreślenia wymaga, że dla celów stosowania tego ograniczenia wykorzystywanie „mieszane” – z uwagi na upraszczający charakter decyzji, ale też i na jej działanie przeciw nadużyciom wskutek braku często możliwości kontroli ze strony administracji – należy postrzegać w kategoriach potencjalnej, a nie faktycznej, możliwości użytku pojazdu do celów prywatnych. Wystarczy bowiem jednorazowe użycie pojazdu do celów prywatnych (przykładowo: dojazd pracownika do pracy i z pracy, „załatwienie spraw prywatnych” samochodem służbowym, co jest praktycznie niemożliwe do skontrolowania przez administrację podatkową – skontrolowanie wymagałoby bowiem nieproporcjonalnie dużych nakładów), aby miało miejsce wykorzystanie „mieszane”.
 

Samochody ze 100% odliczeniem VAT – wykorzystywane wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej

W innej sytuacji będą przedsiębiorcy wykorzystujący auto firmowe tylko i wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej. Będą oni mieć możliwość odliczenia całego podatku VAT, jednakże niezbędne do tego będzie, aby sposób wykorzystania wynikał z „obiektywnych okoliczności”, które dodatkowo mają być potwierdzone co do zasady złożeniem informacji o tych pojazdach oraz prowadzeniem ewidencji przebiegu pojazdu. Zarówno informacja, jak i ewidencja będą podlegały weryfikacji przez organy skarbowe. W przypadku niezłożenia takiej informacji lub złożenia informacji niezgodnej ze stanem faktycznym podatnikowi będzie przysługiwało tylko prawo do ograniczonego odliczenia.

Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w praktyce może okazać się kłopotliwy dla podatników. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy nowelizującej powinien on zawierać dosyć szczegółowe dane tj. numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji, stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego (na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji), liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji. Konieczny jest również wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu. Ma on obejmować takie informacje jak: kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd – dokąd), liczbę przejechanych kilometrów, imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem. Powyższe informację mają być dodatkowo potwierdzane przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem.

Aleksandra Ogiela
Departament Doradztwa Podatkowego Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Krakowie

Artykuł ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.