Kary skarbowe w 2019 i limity ich stosowania w postępowaniach karnych skarbowych w 2019

Piotr Szulczewski

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę z 2100 zł do 2250 zł powoduje znaczące podwyższenie kar za przestępstwa i wykroczenia karne skarbowe, naliczane w 2019 r. Zmieniają się również limity, według których określone czyny przestępne traktowane będą jako podlegające pod określone sankcje karne skarbowe.

Zmienia się wartość przedmiotu czynu zabronionego, do której karać można za wykroczenie, a powyżej której czyn stanowi przestępstwo. Wykroczenie skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

Mandat za wykroczenia skarbowe 2019

Rok

Wysokość maksymalna uszczuplonej lub narażonej należności

2018

10.500 zł

2019

11.250 zł

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Powyżej tej wartości czyn zabroniony traktowany jest jako przestępstwo karne skarbowe.

Kary grzywny za wykroczenia i przestępstwa karne skarbowe

Zmienia się wartość grzywny wymierzanej za wykroczenie karne skarbowe.  Kara ta może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej.

Stawka dzienna grzywny 2019 – wykroczenia

Rok

maksymalna

Minimalna

2018

42.000 zł

210 zł

2019

45.000 zł

225 zł

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

 

Zmianie ulega wartość stawki dziennej grzywny za przestępstwo karne skarbowe. Sąd wymierzając karę – ustala ilość stawek dziennych grzywny oraz wartość jednej stawki. Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.

Stawka dzienna grzywny 2019 – przestępstwa

Rok

maksymalna

Minimalna

2018

840.000 zł

70 zł

2019

900.000 zł

75 zł

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

 

Mandat karny według nowych wartości

Zmianie ulega również wysokość, do jakiej kary nakładane mogą być przez kontrolujących na miejscu, w trakcie wykonywania ich czynności operacyjnych. W tych przypadkach kara nie musi zostać zatem wymierzona w drodze decyzji organu.

Mandat za wykroczenia skarbowe 2019

Rok

Wysokość maksymalna mandatu

2018

4.200 zł

2019

4.500 zł

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

 

Mała, duża, wielka wartość czynu w postępowaniu karnym skarbowym

Podwyższeniu ulegają również pojęcia wartości czynu, od których zależy karanie według przepisu kwalifikowanego, poprzez który organ może dotkliwiej wymierzyć sankcję za czyn zabroniony. Mała wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. duża wartość - pięćsetkrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia, a wielka wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia.

 

Mała, duża, wielka wartość czynu przestępnego 2019

Rok

Wartość czynu

2018

 

Mała wartość

420.000 zł

Duża wartość

1.050.000 zł

Wielka wartość

2.100.000 zł

2018

 

Mała wartość

450.000 zł

Duża wartość

1.125.000 zł

Wielka wartość

2.250.000 zł

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

 

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, kara bez rozprawy

W postępowaniu o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności obowiązuje zasada, że sprawca, przed rozpoczęciem postępowania, łącznie z wnioskiem uiścić musi tytułem kary grzywny kwotę odpowiadającą co najmniej jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia, a za wykroczenie skarbowe - kwotę odpowiadającą co najmniej jednej dziesiątej tego wynagrodzenia. Wartości te  w 2019 r. ulegają podwyższeniu – uiścić będzie trzeba wyższe kwoty.

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności 2019 – kary uiszczane łącznie z wnioskiem

Rok

Kwota grzywny

2018

 

Przestępstwo

700 zł

Wykroczenie

210 zł

2019

Przestępstwo

750 zł

Wykroczenie

225 zł

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

 

Wniosek może dotyczyć również wydanie wyroku skazującego bez odbycia rozprawy. W takim postępowaniu kara grzywny nie może przekroczy dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia

Wniosek o skazanie bez rozprawy 2019

Rok

Kara grzywny

2018

21.000 zł

2019

22.500 zł

Źródło: opracowanie własne PIT.pl