Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Jak uzyskać zaświadczenie o braku zaległości podatkowych?

Gazeta Podatkowa

Urząd skarbowy wydaje zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach na wniosek podatnika. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można od niedawna przekazać on-line za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl. Opcja ta jest dostępna dla osób prywatnych i firm po założeniu na portalu konta.

Urzędowe fakty

Przedłożenie zaświadczenia o braku zaległości podatkowych może być wymagane w wielu sytuacjach, np. w przypadku załatwiania formalności związanych z kredytem, kupowania na raty czy przystąpienia do przetargu.

Urząd skarbowy wydaje zaświadczenia o niezaleganiu w PIT, VAT czy CIT. Wystawia je na podstawie własnej dokumentacji oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania. Nie rozstrzyga o prawach i obowiązkach podatnika oraz nie tworzy nowej sytuacji prawnej. Zaświadczenia stwierdzającego brak zaległości podatkowych nie uzyska się w przypadku istnienia nieuregulowanego podatku wynikającego z nieostatecznej decyzji organu pierwszej instancji. Faktem jest, że nieostateczna decyzja nie podlega realizacji, chyba że zostanie jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Wstrzymanie wykonalności nie oznacza jednak zawieszenia bytu prawnego decyzji. Kwota z niej wynikająca stanowi zaległość podatkową. Urzędowi skarbowemu nie wolno jej zignorować przy wydawaniu zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Nie może on przewidywać, że w bliżej nieokreślonej przyszłości znana mu decyzja zostanie zmieniona, uchylona lub unieważniona, a podatnik nie będzie miał zaległości podatkowej.

<<Skarbówce brak skuteczności w ściąganiu zaległych podatków>>

Przeszkody w otrzymaniu zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach nie stanowi natomiast korzystanie z ulg w spłacie zaległego podatku. Uznaje się, że jeżeli zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę została rozłożona na raty lub odroczona, to podatnik nie posiada zaległości podatkowych do dnia upływu odpowiednio terminów płatności poszczególnych rat lub terminu odroczonego. Terminy te określa organ podatkowy w decyzji przyznającej ulgę.

Kilka opcji

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawiane jest na wniosek podatnika (złożony ewentualnie przez jego pełnomocnika).

<<Nie płaciłeś podatków?Broń się przed egzekucją>>

Wniosek można złożyć w urzędzie skarbowym albo w dowolnym centrum obsługi. Obecnie działa 51 centrów obsługi w wybranych urzędach skarbowych. Ich wykaz znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/obsluga-i-wsparcie-podatnika/wykaz-centrow-obslugi). Wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub przekazać na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu skarbowego za pośrednictwem platformy ePUAP.

Od niedawna możliwe jest załatwienie sprawy przez internet przez serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorców biznes.gov.pl. Usługa ta umożliwia przesłanie on-line wniosku o wydanie zaświadczenia i innych wymaganych dokumentów (dowodu zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia, a w przypadku działania przez pełnomocnika - także pełnomocnictwa oraz dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa). Aby skorzystać z tej opcji, należy założyć konto w serwisie biznes.gov.pl, co zajmuje kilka minut i polega na podaniu imienia, nazwiska, adresu e-mail, hasła do profilu użytkownika. Wniosek o wydanie zaświadczenia - po podpisaniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym - przesłany jest na skrzynkę podawczą urzędu skarbowego na platformie ePUAP.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach powinno być wydane w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Przed jego wystawieniem urząd skarbowy sprawdza, czy w stosunku do wnioskodawcy nie toczy się postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości jego zobowiązań podatkowych (chodzi o postępowanie pierwszoinstancyjne). Jeżeli jest ono prowadzone, a zgromadzony materiał dowodowy pozwala na zamknięcie sprawy, powinna być niezwłocznie wydana decyzja ustalająca lub określająca wysokość zobowiązań podatkowych, w celu wykazania ich w zaświadczeniu. W przypadku gdy doręczenie podatnikowi decyzji kończącej postępowanie podatkowe jest niemożliwe przed upływem terminu do wydania zaświadczenia, wystawia się zaświadczenie zawierające informację o prowadzonym postępowaniu lub jego zakończeniu. Zaświadczenie można odebrać osobiście lub przez pełnomocnika w urzędzie skarbowym lub w centrum obsługi. Może być ono również przesłane przesyłką pocztową na wskazany adres lub przekazane w formie dokumentu elektronicznego. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia. Przysługuje na nie zażalenie.

Opłata skarbowa

Wystawienie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 21 zł.

Opłatę skarbową należy wpłacić na rzecz prezydenta miasta właściwego ze względu na siedzibę urzędu skarbowego, które ma wystawić zaświadczenie. Można ją uregulować w kasie urzędu miasta lub przelać na rachunek bankowy. W wielu miejscowościach istnieje możliwość dokonania płatności za pośrednictwem inkasenta. Inkasem zajmują się osoby i podmioty wyznaczone przez radę miejską. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. Może mieć on formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia wydawane w celu uzasadnienia wniosków w sprawach m.in.: alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa czy oświaty pozaszkolnej.

Dane podawane w zaświadczeniu na żądanie wnioskodawcy:

»informacje, czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest postępowanie: mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości; egzekucyjne w administracji (również w zakresie innych zobowiązań niż podatkowe); w sprawach o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe;
»okresy, z których pochodzą zaległości, i ich tytuły;
»podatki, których termin płatności został odroczony lub których płatność rozłożono na raty.


autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 58 (1515) z dnia 2018-07-19

Wypadki związane z pracą i choroby zawodowe. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl